• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych w projektowaniu aktów prawnych w samorządzie terytorialnym

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w kontekście tworzenia aktów prawa miejscowego oraz uchwał i zarządzeń.. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Tworzenie przepisów powszechnie obowiązujących oraz aktów kierownictwa wewnętrznego wielokrotnie wymaga uwzględnienia rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Dotyczy to także samorządu terytorialnego, w którego jednostkach stanowi się akty prawa miejscowego oraz uchwały i zarządzenia, które nie mają charakteru powszechnie obowiązującego. Gwarancje dla ochrony danych osobowych wyrażone zostały w Konstytucji RP, a także w aktach prawa UE z RODO na czele. Przy konstruowaniu aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń, wewnętrznych polityk, instrukcji konieczne jest umiejętne połączenie regulowanych zagadnień z wymogami z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia udzielimy wskazówek, jak to zrobić w sposób efektywny i zgodny z prawem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście prac legislacyjnych w samorządzie terytorialnym.
• Zapoznanie ze standardami ochrony danych osobowych wraz z zasadami ograniczania praw i wolności osób fizycznych, w tym praw osób, których dane dotyczą.
• Omówienie wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz praktyki Prezesa UODO w zakresie prac legislacyjnych.
• Omówienie przykładów prawidłowej i nieprawidłowo konstruowanej regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat efektywnych rozwiązań regulacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych w samorządzie terytorialnym.
• Zdobycie wiedzy o konsekwencjach nieprawidłowej regulacji kwestii ochrony danych osobowych.
• Poznanie praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia aktów prawnych dotyczących ochron danych osobowych lub uwzględniających wybrane jej aspekty.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy polskie i unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Jakie mają znaczenie przy tworzeniu aktów prawnych w samorządzie terytorialnym – aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń?
2. Zakres i podstawy dopuszczalnej regulacji z zakresu ochrony danych osobowych w aktach prawnych powstających w samorządzie terytorialnym.
3. Standardy konstytucyjne ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności oraz konstytucyjnie określone zasady ich ograniczeń przy stanowieniu przepisów prawa. Co brać pod uwagę przy tworzeniu aktów prawnych w samorządzie terytorialnym?
4.   Orzecznictwo TSUE i sądów krajowych, wytyczne EROD, decyzje i stanowiska Prezesa UODO - pozaprawne uwarunkowania tworzenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Podstawowe instytucje ochrony danych osobowych. Co uwzględniać przy tworzeniu przepisów?
6. Zasady i dopuszczalność przetwarzania w tworzonych regulacjach - granice stanowienia w samorządzie terytorialnym.
7. Adekwatność danych osobowych w regulacjach tworzonych w samorządzie terytorialnym.
8. Prawa osób, których dane dotyczą, oraz dopuszczalne ograniczenia tych praw. Dlaczego nie mogą pojawić się w regulacjach tworzonych w samorządzie terytorialnym?
9. Retencja danych osobowych.
10. Ocena skutków dla ochrony danych na etapie legislacji.
11. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, polityki ochrony danych osobowych. Jak zgodnie z RODO konstruować dokumenty techniczno - organizacyjne?
12. Przykłady i antyprzykłady regulacji - przegląd ustaw, rozporządzeń i aktów o charakterze wewnątrz obowiązującym, praktyczne wskazówki dla osób konstruujących przepisy w samorządzie terytorialnym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób tworzących przepisy prawa w jednostkach samorządu terytorialnego i zaangażowanych w proces uchwałodawczy oraz konstruowanie zarządzeń i różnego rodzaju aktów kierownictwa wewnętrznego – polityk, instrukcji, procedur, zarządzeń, inspektorów ochrony danych, radców prawnych, adwokatów opiniujących projekty aktów prawnych, pracowników biur legislacji oraz biur organów uchwałodawczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor habilitowana nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”, Wolters Kluwer 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykłada na kilku uniwersytetach i wyższych uczelniach. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2023 r.