• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Powołanie oraz sprawna działalność młodzieżowej rady. Dobre praktyki

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie powoływanie i funkcjonowanie młodzieżowej rady gminy zgodnie ze zmienionymi ustawami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu omówienie kluczowych zagadnień związanych z powołaniem i sprawnym działaniem Młodzieżowej Rady w Państwa jednostce. Podczas zajęć: 
• Przeanalizujemy czym jest Młodzieżowa Rada i w jakim celu się ją powołuje. 
• Przyjrzymy się przepisom, zestawiając nałożone ustawowo obowiązki z pracą w praktyce. 
• Następnie poruszymy najważniejszą kwestię odpowiednio przygotowanego statutu, który jest kluczem efektywnego działania młodzieżowej rady. 
• Porozmawiamy o kwestii mocno dyskusyjnej wśród samorządowców, czyli o budżecie młodzieżowej rady. 
• Zastanowimy się również, jak mądrze podejść do tematu przygotowania do powołania i przeprowadzenia demokratycznych wyborów do młodzieżowej rady. 
• Przedstawimy istotę organizacji spotkania organizacyjno-integracyjnego przed zwołaniem pierwszej sesji młodzieżowej rady, które zdecydowanie zaprocentuje w przyszłości oraz omówimy przebieg uroczystej pierwszej sesji młodzieżowej rady.
• Następnie przedstawimy prawno-organizacyjne podstawy działania młodzieżowej rady w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności na obszarze Państwa jednostki. 
• Kolejnym ważnym elementem dyskusji będzie wskazanie roli i zadań opiekuna młodzieżowej rady. 
• A na zakończenie przedstawimy receptę na udaną współpracę między radą gminy/miasta/powiatu, urzędem, mieszkańcami i innymi radami, odpowiemy na nurtujące uczestników szkolenia pytania, podsumujemy omawiane zagadnienia i postaramy się znaleźć praktyczne rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszej efektywności Państwa pracy nad powołaniem/działaniem Młodzieżowej Rady Gminy.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad i trybu powoływania młodzieżowych rad, zasad funkcjonowania, podstaw i charakteru działania oraz sposobu funkcjonowania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie województwa oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Zdobycie wiedzy na temat możliwości podejmowania współpracy z samorządem i społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi.
  • Poznanie dobrych praktyk działania młodzieżowych rad, będących inspiracją i motywacją do podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Nabycie umiejętności, wskazówek i dobrych praktyk pozwalających stać się skutecznym i wymagającym opiekunem młodzieżowej rady.
zwiń
rozwiń
Program

1. Znaczenie młodzieżowej rady. Czym jest i w jakim celu się ją powołuje?
2. Co o młodzieżowej radzie mówią przepisy? Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapisy i obowiązki vs praktyka. Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji młodzieżowej rady?
3. Odpowiednio przygotowany statut, kluczem efektywnego działania młodzieżowej rady. W jaki sposób stworzyć żywy, prosty, konkretny i przyjemny dokument?
4. Budżet młodzieżowej rady. Ile powinien wynosić? Jak pozyskać i rozliczać środki? Zwrot kosztów podróży – delegacje przedstawicieli młodzieży.
5. Przygotowanie do powołania młodzieżowej rady. Konsultacje, spotkania z dyrektorami szkół/osobami/stowarzyszeniami współpracującymi z młodzieżą, lekcje edukacyjne w szkołach z udziałem włodarza, spotkania z młodzieżą, prezentacja podstaw samorządu, informacja o kampanii wyborczej.
6. Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do młodzieżowej rady. Zgłaszanie kandydatów, zgody na kandydowanie i wykorzystywanie wizerunku, kampania wyborcza, wyłonienie składu.
7. Dobry start młodzieżowych radnych. Spotkanie organizacyjno-integracyjne przed pierwszą sesją, wprowadzenie w rolę radnych, wyłonienie liderów.
8. Pierwsza sesja młodzieżowej rady. Przygotowanie, ślubowanie, udział włodarza, rodziców, dyrektorów i osób współpracujących z młodzieżą. Wybór prezydium, identyfikacja wizualna młodych radnych. 
9. Prawno-organizacyjne podstawy działania młodzieżowej rady w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności na obszarze gminy/miasta/powiatu. Dobre praktyki, zakres działań i możliwości młodzieżowej Rady.
10. Opiekun młodzieżowej rady. Wskazanie kandydatów, wybór opiekuna przez młodzież i Radę Gminy. Aspekty pracy, zadania opiekuna: motywacja, dialog obywatelski, kierunek działania, organizacja pracy młodzieżowej rady, dobre praktyki. Czy da się być dobrym, konkretnym i wymagającym opiekunem? Czy Młodzieżowa Rada może mieć więcej niż jednego opiekuna?  
11. Współpraca młodzieżowej rady z radą gminy/miasta/powiatu, urzędem, mieszkańcami i innymi radami. Recepta na udaną współpracę z korzyścią dla samorządu.
12. Feedback postawą współpracy i działalności młodzieży. „Wywiadówka” dla rodziców młodzieżowych radnych, dialog i wymiana doświadczeń z samorządowcami i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży. Czy efektywnie działająca młodzieżowa rada ma wpływ na postrzeganie włodarza?
13. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest dedykowane dla opiekunów młodzieżowych rad, kierowników JST, sekretarzy, pracowników JST współpracujących z radami młodzieżowymi, bądź planujących jej utworzenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Opiekun Młodzieżowej Rady i pracownik Biura Rady Gminy w jednej z największych gmin wiejskich w Polsce. Jako były młodzieżowy radny, kierownik, wychowawca wypoczynku i animator czasu wolnego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, a także kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia Biura Rady Gminy i skutecznej współpracy z radnymi. Członek zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także zespołu ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 października 2023 r.