• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skargi, wnioski i petycje oraz postępowanie administracyjnym w tych sprawach

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane radnym pracownikom biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.szkolenie, którego przedmiotem będą skargi, wnioski oraz petycje.

Ważne informacje o szkoleniu

Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa jest obligatoryjnym wymogiem dla jednostek samorządu terytorialnego. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia w zakresie instytucji skargi, wniosku i petycji w postępowaniu administracyjnym, a także omówimy praktyczne aspekty prawidłowego powołania wskazanej komisji i prowadzenia postępowania w tych sprawach. Przeanalizujemy również zmiany w postępowaniu administracyjnym związane z doręczeniami elektronicznymi, które wchodzą w życie 10 grudnia 2023 r. i ich wpływa na procedurę z zakresu skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw prawnych skargi, wniosku i petycji w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem zmian w zakresie doręczeń elektronicznych.
• Nabycie umiejętności udzielania prawidłowych odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski.
• Zdobycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań w zakresie skarg, wniosków i petycji.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Komisja skarg, wniosków i petycji rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa:
• Obligatoryjny charakter powołania.
• Skład komisji.
• Zakres zadań.
• Przykłady rozwiązań postępowania w sprawie skarg, wniosków i petycji w Statucie Gminy, Powiatu.
2. Konstytucyjne podstawy wnoszenia skarg, wniosków i petycji.
3. Petycje:

• Pojęcie petycji, petycja wielokrotna, petycja ponowna.
• Podmioty wnoszące petycję.
• Adresaci petycji.
• Przedmiot petycji.
• Forma wniesienia petycji; treść, terminy, doręczenie petycji.
• Rozpatrzenie petycji.
• Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji.
4. Postępowanie w sprawie wnoszenia i rozpatrywania skarg i wniosków – KPA:
• Pojęcie skargi, wniosku.
• Przedmiot skargi i wniosku.
• Podstawy prawne składania i rozpatrywania skarg, wniosków.
5. Właściwość organów w sprawach skarg, wniosków:
• Zakres podmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków.
• Zakres przedmiotowy postępowania w sprawach skarg, wniosków.
6. Postępowanie w sprawie skargi, wniosków, petycji a postępowanie administracyjne. Zasady ogólne kpa odnoszące się do postępowania w sprawie skarg i wniosków.
7. Doręczenie skargi wniosku zgodnie z zasadami doręczeń elektronicznych. Terminy rozpatrywania skargi, wniosku.
8. Sposoby zwalczania przewlekłości w załatwianiu skarg, wniosków.
9. Przebieg postępowanie w sprawie skarg, wniosków i petycji – rozporządzenie RM z 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

• Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków.
• Nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników organów administracji samorządowej, pracowników urzędu gminy obsługujących biuro rady gminy i radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Profesor UŁ dr hab. nauk prawnych, zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA UŁ. Wykładowca prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń organizowanych przez FRDL w całej Polsce. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w naczelnych i centralnych organach administracji rządowej oraz samorządzie zawodowym. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w kierowania zespołem przyjmującym i rozpatrującym skargi, wnioski i petycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2023 r.