• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Podstawy prawa zamówień publicznych poniżej progów unijnych

17, 18, 19 kwietnia 2024 r.
Kurs każdego dnia w godzinach 09:00-14:00
Przy zgłoszeniu do 4.04.2024 r. cena wynosi: 1050 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych.Przedmiotem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i procedurami dotyczącymi zamówień publicznych, które nie przekraczają progów ustalonych przez Unię Europejską. Obejmuje ono omówienie kluczowych kwestii związanych z procesem zamówień publicznych na poziomie krajowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas trzydniowego kursu przedstawimy kompleksowo najważniejsze aspekty udzielania zamówień zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
W praktyczny sposób przeanalizujemy rodzaje i tryby zamówień publicznych wraz z zestawieniem przesłanek do ich stosowania.
Omówimy główne błędy popełniane przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówieniach w progach krajowych.
Zaprezentujemy na podstawie wyroków KIO najczęściej występujące nieprawidłowości w procedurze udzielania i realizacji zamówieniach publicznych
Udział w kursie zapewnia zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do skutecznego planowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub nadzorowania udzielanych w jednostce zamówień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • Nabycie umiejętności prawidłowego szacowania wartości zamówienia oraz dokonywania prawidłowych podziałów zamówienia na części.
  • Poznanie charakterystycznych cech różnych rodzajów zamówień w podziale na usługi, dostawy i roboty budowlane.
  • Wskazanie, jak istotny jest przedmiar robót budowlanych we wszystkich zamówieniach związanych z robotami budowlanymi.
  • Nabycie umiejętności dobierania trybów zamówienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Poznanie schematu przeprowadzania postępowań w zależności od progów zamówienia i wybranego trybu.
  • Uzyskanie wiedzy, które zamówienia można wyłączyć spod stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • Poznanie rodzajów umów oraz protokołów odbioru wraz z dostosowaniem ich do konkretnych zamówień.
  • Zdobycie wiedzy z zakresu różnych publikatorów oraz platform w odniesieniu do konkretnych zamówień publicznych.
  • Omówienie na podstawie wyroków KIO, w sposób praktyczny najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w zamówieniach publicznych

Kurs zakończymy testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

zwiń
rozwiń
Program

Pierwszy dzień – 17 kwietnia 2024 r.
1. Wstęp do zamówień publicznych:
• Czym są zamówienia publiczne?
• Systematyka ustawy.
• Definicja zamówienia publicznego.
• Zamawiający i wykonawcy. 
• Przedmiot zamówienia - dostawy, usługi roboty budowlane.
• Główne zasady prawa zamówień publicznych.
• Komunikacja w postępowaniu.
• Próg stosowania ustawy Pzp oraz progi unijne. 
• Odniesienie PZP do Ustawy o Finansach Publicznych. 
• Ramowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Przygotowanie zamówienia publicznego:
• Szacowanie wartości zamówienia:
- Zasady ustalenia wartości zamówienia publicznego.
- Które zamówienia należy traktować jako jedno zamówienie (szacowane razem), a które jako odrębne zamówienia?
- Kiedy można podzielić zamówienie na części?
- Wyjątek z art. 30 ust. 4 – kiedy można przeprowadzić postępowanie wg przepisów właściwych dla danej części?
- Zasady ustalania wartości zamówienia dla poszczególnych rodzajów zamówień - usługi, dostawy, roboty budowlane.
- Termin ustalenia wartości zamówienia publicznego i zmiana wartości zamówienia publicznego.
• Opis przedmiotu zamówienia.
• Dokumentacja postepowania i SWZ.
• Składowe zamówienia, tj:
- Podstawy wykluczenia.
- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Termin związania ofertą.
- Kryteria oceny ofert.
- Termin wykonania zamówienia.
- Wadium.
- Przedmiotowe środki dowodowe.
- Podmiotowe środki dowodowe.
- Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego oraz konsorcjum. 
- Termin składania ofert.
- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
3. Jak przygotować SWZ i dokumentację?
4. Ogłoszenia o zamówieniu. Platforma zakupowa – cel i omówienie rodzajów platform i rodzajów publikatorów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób z sektora finansów publicznych. Proponowany kurs skierowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w obszarze zamówień publicznych lub specjalistów, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę oraz do osób, które nadzorują realizację zamówień w jednostkach zobowiązanych do stosowania Ustawy Prawo Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Posiada doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w prowadzeniu postępowań (w tym postępowań współfinansowanych ze środków unijnych). Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem bloga prawnego „Odwołanie do KIO” poświęconemu postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz prawa zamówień publicznych, jak również „Podcastu Przetargowego”, w którym wyjaśnia jak uniknąć błędów w postępowaniu przetargowym oraz jak zwiększyć szanse na uzyskanie zamówienia . Autor licznych artykułów popularno-naukowych dotyczących prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1100 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 4.04.2024 r. cena wynosi: 1050 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia 2024 r.