• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. Jak zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z art. 455 Ustawy PZP?

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

W myśl art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Czasami wraz ze zmianą umowy występuje konieczność uwzględnienia wniosku wykonawcy o waloryzację. W takiej sytuacji zamawiający stoją przed dylematem: uwzględnić wniosek czy go odrzucić? Z jednej strony brak uwzględnienia wniosku wykonawcy może spowodować rezygnację z wykonywania umowy, a z drugiej zamawiający również mają ograniczone zasoby i są związani dyscypliną finansów publicznych. 
• Podczas proponowanych zajęć wskażemy zasady postępowania w zakresie waloryzacji wynagrodzeń umów w zamówieniach publicznych przy zmianie umowy. 
• Szkolenie ma wymiar praktyczny, zostaną na nim omówione konkretne przykłady, w jaki sposób ocenić wniosek wykonawcy oraz jakie decyzje powinien podejmować zamawiający. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie podstawowych informacji dotyczących waloryzacji w zamówieniach publicznych w sytuacji dokonywania zmian w umowie. 
• Przedstawienie analizy przepisów i zagadnień w odniesieniu do realnych stanów faktycznych spotykanych w praktyce. 
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu przedmiotu zajęć.
• Uczestnik po odbyciu szkolenia:
- będzie wiedział czym jest waloryzacja oraz jakie są jej rodzaje i w jaki sposób ocenić wniosek wykonawcy oraz jaką procedurę przyjąć,
- będzie w stanie przygotować prawidłową klauzulę waloryzacyjną stanowiącą część umowy,
- pozna stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prokuratorii Generalnej dotyczącej waloryzacji,
- zdobędzie praktyczną wiedzę opierającą się na bieżącym stanie prawnym.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Waloryzacja – uwagi wstępne:
a) Czym jest waloryzacja?
b) Podstawy prawne waloryzacji.
2. Waloryzacja na podstawie art. 455 ustawy Pzp:
a) Jak rozumieć art. 455 ustawy Pzp
b) Kiedy zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia jest dopuszczalna?
c) Jak rozpatrzyć wniosek wykonawcy?
d) Jakie dowody wykonawca powinien przedstawić?
e) Stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuratorii Generalnej RP w związku ze zmianą umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy.
f) Czy warto zmienić wynagrodzenie wykonawcy?
g) Zmiana umowy a klauzula waloryzacyjna.
3. Waloryzacja w związku z art. 439 oraz art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
a) Waloryzacja o zmianę stawki VAT/minimalnego wynagrodzenia za pracę/składki/PPK.
b) Klauzula waloryzacyjna. 
c) Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną? 
d) Na jakich wskaźnikach oprzeć waloryzację?
e) Jak rozpatrzyć wniosek Wykonawcy?
f) Jakie dowody wykonawca powinien przedstawić?
4. Waloryzacja na podstawie art. 357[1] Kodeksu cywilnego.
5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów w ustawie Pzp.
6. Dokumentowanie zmian w umowach.
7. Sekcja pytań i odpowiedzi.

Pytania uczestnicy będą zadawać na bieżąco. Szkolenie będzie zawierało również elementy warsztatowe – prace uczestników szkolenia nad realnymi stanami faktycznymi spotykanymi w praktyce. Podział na grupy nie jest potrzebny.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek z sektora finansów publicznych, zajmujących się lub mających zajmować się udzielaniem zamówień publicznych – pracownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne ze strony zamawiających za nadzór nad realizacją umowy, w tym kontakty z wykonawcami. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować wniosek o zmianę wynagrodzenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Posiada doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w prowadzeniu postępowań (w tym postępowań współfinansowanych ze środków unijnych). Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem bloga prawnego „Odwołanie do KIO” poświęconemu postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz prawa zamówień publicznych, jak również „Podcastu Przetargowego”, w którym wyjaśnia jak uniknąć błędów w postępowaniu przetargowym oraz jak zwiększyć szanse na uzyskanie zamówienia . Autor licznych artykułów popularno-naukowych dotyczących prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 14.06.2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 czerwca 2024 r.