W ramach projektu grantobiorcy rozwijają dialog i współpracę pomiędzy mieszkańcami i przedstawicielami lokalnego samorządu w Dzielnicy Podgórze w Krakowie, a także wspierają oddolną aktywność mieszkańców tej dzielnicy. Wypracowują rekomendacje dotyczące komunikacji oraz przyjaznych i stałych form dialogu z mieszkańcami. W tym zakresie ściśle współpracują z przedstawicielami Rady Dzielnicy, Urzędu Miasta Krakowa oraz z organizacją Bjerkaker LearningLab z Norwegii. 

Projekt jest przykładem współpracy mieszkańców Krakowa, organizacji pozarządowych i przedstawicieli JST. Odbiorcami działań są zarówno przedstawiciele Rady Dzielnicy, jaki i lokalni liderzy i aktywiści Dzielnicy Podgórze oraz przede wszystkim mieszkańcy Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem 2 podobszarów – Stare Podgórze i Płaszów. Ważnym elementem projektu jest też działalność edukacyjna, dzięki której mieszkańcy dzielnicy mogą lepiej zrozumieć zasady działalności samorządu terytorialnego. Projekt realizuje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS), która od 15 lat zajmuje się ułatwianiem dialogu mieszkańców z władzami lokalnymi.

– Chcemy poznać ich ze sobą, pomóc im budować relacje i je zacieśniać, budować sąsiedzką sieć wsparcia oraz pomóc im spotykać się z przedstawicielami dzielnicy – mówi o spotkaniach mieszkańców z radnymi dzielnicowymi Ola Latocha z BIS.

– Mieszkańcy często mówią o dialogu z miastem w kategoriach walki i konfrontacji, a my chcielibyśmy, żeby był to dialog, który prowadzi do wzajemnego wysłuchania się i szukania porozumienia. To co proponujemy, ma służyć temu, żeby nie miał on charakteru incydentalnego, tylko był stałą rozmową między władzami lokalnymi a mieszkańcami – dodaje Ewa Chromniak, Prezes Zarządu Fundacji BIS.

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Podgórza Mirosław Szczygieł przyznaje, że: – choć nasze społeczeństwo jest obywatelskie, to jeśli chodzi o sprawy bieżące, zainteresowanie tym, co się dzieje dookoła nas, jest minimalne. Organizatorzy projektu chcą to zmienić.

W ramach projektu grantobiorcy skutecznie realizują więc ambitne cele:

  • wzmacnianie aktywności mieszkańców w podejmowaniu oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności,
  • wzmacnianie współpracy lokalnej na poziomie dzielnicy,
  • angażowanie mieszkańców do włączania się w dialog z samorządem,
  • rozwijanie nowych form dialogu samorządu lokalnego mieszkańcami,
  • wzrost wiedzy na temat funkcjonowania dzielnicy wśród mieszkańców Dzielnicy,
  • wzrost wiedzy nt. narzędzi partycypacyjnych i prowadzenia „dobrego dialogu”.

Najważniejsze działania:

Animacja lokalna – działania prowadzone przez animatorów, w tym: mapowanie potrzeb i potencjałów lokalnej społeczności; analiza, planowanie i współorganizowanie działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, rozwijanie platformy współpracy organizacji i podmiotów działających na rzecz/z mieszkańcami, współorganizacja wydarzeń integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy.

Forum Dialogu Dzielnicowego – czyli przestrzeń do budowania dialogu pomiędzy mieszkańcami i Radą Dzielnicy/Urzędem Miasta, w tym: Cykliczne debaty wokół ważnych dla mieszkańców Podgórza kwestii.

Otwarte warsztaty – zbieranie pomysłów na usprawnienia w komunikacji
Prace Grupy Roboczej – spotkania międzysektorowe służące wypracowaniu rekomendacji dla Urzędu Miasta dotyczące prowadzenia procesów dialogu i konsultacji.

Bank Wspierania Partycypacji – doradztwo i konsultacje dla mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z Podgórza w tematach związanych z ich aktywnością na rzecz społeczności lokalnej/rozwoju dzielnicy (m.in. planowanie przestrzenne; ochrona środowiska; prawo miejskie; zrównoważony transport, etc)

Akademia Dobrego Dialogu – cykl warsztatów dla lokalnych liderów poświęcony metodom komunikacji, dobrego dialogu, współpracy, narzędziom partycypacji, rozwiązywaniu konfliktów.

Kampania nt. Rady Dzielnicy – kampania przybliżająca mieszkańcom, jaką funkcję pełni Rada Dzielnicy, w jaki sposób może być dla nich użyteczna, a także prezentująca sylwetki radnych dzielnicowych. 

Wizyta studyjna – przedstawiciele realizatorów projektu odwiedzą norweskiego partnera Bjerkaker Learning Lab (Oslo) aby poznać know-how i metody edukacji dorosłych w obszarach dot. partycypacji społecznej oraz demokracji uczestniczącej .

Grantobiorca  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Konkurs 1. konkurs tematyczny
Dofinansowanie ze środków Programu 115 072,60 EUR
Partnerzy Gmina Miejska Kraków (Polska)
Bjerkaker LearningLab (Norwegia)
Czas trwania 01.11.2021-30.04.2023
Strona www https://t.ly/FvRi

Zdjęcia: Facebook Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.