Uruchomiliśmy konkurs na granty instytucjonalne w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Nabór wniosków potrwa do 7 czerwca. Publikujemy informacje o najważniejszych kryteriach konkursu, by dać organizacjom, które planują aplikować o granty, czas na przygotowanie strategii rozwoju – podstawowego dokumentu podlegającego ocenie w tym konkursie. 

Czym są granty instytucjonalne?

Granty instytucjonalne to środki, które będą mogły być przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji (w tym tych wspierających jej rozwój instytucjonalny). Działania muszą wynikać z przedstawionej strategii / planu rozwoju organizacji oraz planu monitoringu i ewaluacji.

Zakres działań organizacji powinien wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny AO-FR:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci);
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska);
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Granty instytucjonalne będą mogły być wydatkowane w czasie od 18 do 20 miesięcy. Okres kwalifikowalności wydatków z grantu będzie trwał od 1 września 2022 do 30 kwietnia 2024. Wysokość grantu: między 85 a 100 tysięcy EUR. Zakładana liczba grantów: 16.

Co będzie podlegało ocenie w konkursie na granty instytucjonalne?

W odróżnieniu od poprzednich konkursów grantowych w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach konkursu na granty instytucjonalne ocenie podlegać będzie głównie zdolność (capacity) organizacji do skutecznego wykorzystania środków.

Będziemy oceniać:

 • znaczenie działań organizacji i jej rolę na rzecz rozwoju sektora pozarządowego w regionie;
 • jakość oraz zastosowanie wieloletniego planu / strategii rozwoju organizacji w jej działaniach bieżących i decyzjach strategicznych;
 • organizacyjną i finansową zdolność organizacji do wdrożenia opisywanych działań;
 • przejrzystość struktury i sposób funkcjonowania organizacji;
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z grantów;
 • system monitorowania i ewaluacji działań i rezultatów organizacji oraz jego zastosowanie w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania organizacją.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach konkursu na granty instytucjonalne dofinansowane zostaną bieżące działania organizacji, zgodne z załączoną strategią rozwoju, które prowadzą do osiągnięcia (jednego bądź więcej) rezultatów Programu AO-FR. Powinny być to zatem działania własne organizacji, które:

 • są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorczyń i odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego, facylitowanie procesów zmiany w społeczności lokalnej,
 • zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie dobrego wizerunku czy poprawę infrastruktury.

W formularzu aplikacyjnym organizacja określi, w jaki sposób grant wpłynie na realizację planu / strategii rozwoju organizacji oraz jaki będzie przewidywany udział grantu w całkowitym budżecie organizacji w danym okresie finansowania.

Jak będą rozliczane granty instytucjonalne?

Granty instytucjonalne będą rozliczane wyłącznie na podstawie sprawozdań i raportów. Grantobiorca będzie zobowiązany do opisania w nich wszystkich działań organizacji, realizowanych zgodnie z procedurami i obowiązującym prawem. Kluczowe dla rozliczeń grantu instytucjonalnego będzie raportowanie osiągnięcia rezultatów działań (określonych w tabeli rezultatów będącej częścią przedstawionego przez organizację planu/strategii rozwoju).

Do rozliczenia grantu nie stosuje się zasad kwalifikowalności wydatków i sprawozdawczości, obowiązujących w konkursach tematycznych i konkursie interwencyjnym Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto będzie mógł aplikować o granty instytucjonalne?

Wnioskodawcami mogą być tylko podmioty, które spełniają następujące kryteria:

 • są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym – w tym kwestie związane z ochroną środowiska oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
 • prowadzą działania o zasięgu regionalnym (minimum na poziomie kilku powiatów);
 • działają zgodnie z przedstawionym planem / strategią rozwoju, obejmującym min. najbliższe 3 lata;
 • odnotowały średni roczny przychód na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 od momentu ogłoszenia naboru;
 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • przed podpisaniem umowy grantowej będą w stanie przedstawić sprawozdanie finansowe lub – jeśli nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego – zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów za wskazane 3 lata (z ostatnich 5);
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych;
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe;
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze;
 • nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie został skazany oraz nie zostały mu postawione zarzuty za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • działają w interesie publicznym, przestrzegają praw człowieka i kierują się w swoich działaniach wartościami demokratycznymi, w szczególności uniwersalnymi wartościami poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa i ochrony praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
 • nie będą wykorzystywały grantu i ew. wkładu własnego do prowadzenia praktyk i kultu religijnego (obejmujących również głoszenie i szerzenie wiary), działalności partyjnej ani kampanii wyborczych oraz na prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej.

Jakie organizacje będziemy szczególnie zapraszać do aplikowania?

Do aplikowania o granty instytucjonalne będziemy zapraszać szczególnie organizacje prowadzące działania na rzecz innych organizacji społecznych na poziomie regionalnym (minimum kilku powiatów), w tym organizacje wspierające inne organizacje merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej, budujące ich potencjał i zdolności do działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych).

Zaprosimy również organizacje branżowe lub ponadbranżowe, związki stowarzyszeń (np. federacje) – takie, które prowadzą działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz działania mające na celu wpływanie na regionalne polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują.

Dotacje instytucjonalne dla organizacji ogólnopolskich

Organizacje prowadzące działania ogólnopolskie (w tym: działania na terenie Warszawy) mogą startować w trwającym konkursie na dotacje instytucjonalne Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (więcej informacji o konkursie, w którym termin składania wniosków mija 21 kwietnia br., znajduje się na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/). Każda organizacja może otrzymać wniosek tylko w jednym konkursie instytucjonalnym: albo organizowanym przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, albo przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej informacji na stronie Programu