Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznały Nagrody im. Jerzego Regulskiego za 2020 i 2021 rok.

Laureaci V edycji Nagrody za rok 2020

Laureatów konkursu wyłoniła Kapituła Nagrody, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów FRDL, oraz Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, w składzie: Joanna Erbel, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Jacek Purchla, Joanna Regulska, Magdalena Staniszkis, Tomasz Potkański.

W V edycji konkursu Kapituła nagrodziła i wyróżniła prace w czterech kategoriach.

  • Kategoria IDEA

NAGRODA : mgr inż. Marek Kaszewski   
Praca : Więcej niż mieszkanie – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy.

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis : „Projekt w kompleksowy sposób reprezentuje kształtowanie przestrzeni miejskiej, oparte o analizę stanu współczesnej wiedzy, przyjaznej lokalnej społeczności i równocześnie wnoszącej wartości o znaczeniu ogólnomiejskim”.

WYRÓŻNIENIE : Jarosław Wiśniewski

Praca : Idea rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez zastosowanie farm miejskich, na przykładzie pracy inżynierskiej pt. "Rewitalizacja ulicy Bakalarskiej w Warszawie"

  • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

NAGRODA : Pracownia architektoniczno-urbanistyczna: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska, Zbigniew Badowski

Praca : Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszaru w rejonie ulicy Batorego

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis :“Uchwalony plan wzorcowo traktuje kompleksowe zagadnienia kształtowania przestrzennego zarówno w warstwie merytorycznej realizacji współczesnych potrzeb rozwoju z poszanowaniem tożsamości miejsca wynikającej z dziedzictwa kulturowego jak i ochrony wartości przyrodniczych oraz w warstwie warsztatu planowania przestrzennego zintegrowanego z kreowaniem wartości przestrzeni poprzez koncepcję urbanistyczno-architektoniczną obszaru planu. Plan ten powinien być rozpropagowany jako "dobry przykład" możliwości osiągania ładu przestrzennego poprzez planowanie przestrzenne o właściwym zakresie merytorycznym i warsztatowym”

WYRÓŻNIENIE : NArchitekTURA / Bartosz Haduch

Praca : Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Uzasadnienie dr Tomasza Potkańskiego :„Głęboko symboliczny projekt, wystarczająco dobre wykonanie oraz recykling materiałów - dzięki którym płyty z kamieniołomu otrzymały tu - jakże symbolicznie - nowe życie i zastosowanie”

  • Kategoria WIEDZA i UPOWSZECHNIANIE

NAGRODA : Dominik Drzazga

Praca : Monografia naukowa: „Systemowe uwarunkowania planowania przestrzennego jako instrumentu osiągania sustensywnego rozwoju” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018

Uzasadnienie dr Adama Kowalewskiego :„Bardzo cenne opracowanie. W polskiej literaturze naukowej brak kompleksowych opracowań poświęconych zagadnieniom planowania przestrzennego w wymiarze teoretycznym, konceptualnym oraz, co najważniejsze, w wymiarze  praktycznym. Cenne jest również podjęcie przez autora problemów planowania przestrzennego w aspekcie paradygmatu rozwoju sustensywnego. Jest to temat zaniedbany, ważny formalnie jako wymóg Konstytucyjny i ‘nieobecny’ w polityce przestrzennej. Jest słabo reprezentowany w prawie administracyjnym (co ma fatalne skutki praktyczne), jest też zaniedbany w planowaniu przestrzennym”.

WYRÓŻNIENIE :  POLITECHNIKA GDAŃSKA/WERONIKA MAZURKIEWICZ
Praca : Praca doktorska: "Współczesne instrumenty kształtowania obrzeżnych struktur miejskich o charakterze kompleksowym"

  • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

WYRÓŻNIENIE : Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz – niezależny tygodnik lokalny

Praca: Święto Wolności i Solidarności w Siemiatyczach


Laureaci VI edycji Nagrody za 2021 rok

  • Kategoria WZMACNIANIE SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ

NAGRODA : Marian Buras - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Przywództwo w Gminie Morawica. Zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy kluczem do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

WYRÓŻNIENIE : Robert Krupowicz - Burmistrz Goleniowa

Inicjator przebudowy Kompleksu dworcowego – nowa przestrzeń dla organizacji społecznych i Projektu Otwarte Bramy

  • Kategoria : KREOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

NAGRODA : prof. dr hab. Tomasz Ossowicz - Publikacja „Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii”

  • NAGRODA HONOROWA IM. JERZEGO REGULSKIEGO

NAGRODA HONOROWA IM. JERZEGO REGULSKIEGO – przyznana przez Kapitułę Panu Wiaczesławowi Nehodzie, który od 2014 roku pełni funkcję ministra rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy. („MinRegion” - Міністерство розвитку громад та територій України), który od czasu Majdanu (2014) przygotowywał i przeprowadził absolutnie unikalną reformę ustrojową, która jest wielkim osiągnięciem, u nas niedocenionym, choć od początku Polska stanowiła dla niej swoisty punkt odniesienia. Nehoda był w latach 1990-98 merem Tarnopola a później m.in. z-cą dyrektora Związku Miast Ukrainy. Jako prawa ręka wicepremiera Hrojsmana rozpoczął przygotowania reformy, w których I fazie uczestniczył zespół doradców z Polski, kierowany przez M. Święcickiego. Premierzy i ministrowie się zmieniali (nazwa ministerstwa tudzież), a on trwał na posterunku, przygotował reformę, świetnie przeprowadził trudny etap dobrowolnego łączenia maleńkich gromad, a później sfinalizował reformę, w wyniku której dokończono proces tworzenia dużych gromad, przekształcono rejony i skutecznie przeprowadzono wybory samorządowe w nowym układzie terytorialnym i ustrojowym. 

Wręczenie Nagród z obu edycji odbędzie się 27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad miast i gmin z 1990 roku, w łódzkim Orientarium, gdzie świętować będziemy Dzień Samorządu Terytorialnego. Obchody będą połączone z ogólnopolska konferencja: Samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych i cywilizacyjnych.

Laureatom serdecznie gratulujemy!


Więcej o Nagrodzie im. Jerzego Regulskiego