Prace nad Systemem Monitorowania Usług Publicznych weszły w kolejny etap. Po przygotowaniu danych i publicznym udostępnieniu systemu, od lutego br. oferowane są jednostkom samorządu terytorialnego szkolenia z zakresu posługiwania się systemem.

Czym jest SMUP? To rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System – za pomocą wskaźników – umożliwia monitorowanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach, wśród których są np. edukacja, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, lokalna polityka społeczna. SMUP pozwala również na uzyskanie holistycznego obrazu JST, co może pozwalać na podejmowanie dobrych, strategicznych decyzji zarządczych.

Wszystkie dane do naliczania wskaźników pochodzą z oficjalnych źródeł, które dostarczają same JST uzupełniając sprawozdania statystyczne oraz baz danych pozostających w gestii ministerstw i urzędów centralnych (takich jak: sprawozdania budżetowe, System Informacji Oświatowej, itp.).

SMUP służy do monitorowania usług, czyli działań samorządu na rzecz społeczności lokalnej. Każda usługa jest dokładnie opisana tak, by użytkownik systemu wiedział co dokładnie jest przedmiotem badania, oraz monitorowana w czterech wymiarach: ilość, jakość, dostępność i efektywność.

W systemie prezentowane są wskaźniki przygotowane w oparciu o jednakowe, niezwykle precyzyjne algorytmy. Nie są to surowe dane dostarczane przez statystykę publiczną. Dzięki temu system jest doskonałym narzędziem do śledzenia zmian w sposobie świadczenia usług oraz porównywania się samorządów między sobą. To drugie działanie wspierane jest automatycznymi mechanizmami grup porównawczych oraz ukazywaniem wartości wskaźników na tle sąsiadów.

System dostępny jest pod adresem SMUP.GOV.PL. Posiada dwa interfejsy: podstawowy – do szybkiej analizy danych o wybranej gminie lub powiecie oraz zaawansowany – przygotowany dla osób pragnących samodzielnie dokonywać bardziej złożonych zestawień i porównań. W pierwszym z interfejsów położono nacisk na intuicyjność i, co ważne, gotowość do uruchamiania na urządzeniach mobilnych, drugi jest rozbudowanym narzędziem analitycznym pozwalającym tworzyć tabele, wykresy, a także mapy.

SMUP powstaje w ramach projektu strategicznego finansowanego z POWER. Tworzony jest w partnerstwie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Tak szerokie partnerstwo zapewnia dostęp do różnych perspektyw spojrzenia na dane, co w konsekwencji przekłada się na wysoką jakość i użyteczność wskaźników.

Pomimo faktu, że SMUP już dziś zawiera szeroki zestaw informacji dotyczących samorządowych usług publicznych, nie ustają prace nad jego rozwojem. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy planowane jest dalsze systematyczne uzupełnianie systemu o kolejne wskaźniki.

Obecnie organizatorzy zapraszają do udziału w szkoleniach upowszechniających SMUP. Udział w nich pozwoli pracownikom samorządowym lepiej wykorzystywać nowy portal. Zarówno do przygotowania raportów o stanie gminy czy powiatu, jak i dokonywania analizy skuteczności dostarczania własnych usług, a także do dyskusji z radnymi i mieszkańcami – w oparciu o fakty, a nie opinie.

Szkolenia, które obecnie są realizowane, skierowano do przedstawicieli JST i zorganizowano w dwóch alternatywnych formach: 4-godzinne spotkania online oraz stacjonarne w formule grup wymiany doświadczeń (GWD) w wymiarze 3x2 dni. W bieżącym półroczu szkolenia dla powiatów odbywają się w grupach tematycznych: osobno dla osób zarządzających strategicznie JST, a osobno dla tych zajmujących się edukacją. W drugiej połowie roku uruchomione zostaną szkolenia dotyczący: drogownictwa i transportu, inwestycji i budownictwa, geodezji i kartografii czy też kultury i rekreacji.

W ramach spotkań online prezentowane są możliwości systemu oraz sposoby wykorzystania dostępnych w SMUP danych. Z kolei spotkania stacjonarne prowadzą uczestników przez proces analizowania danych od początku aż do wyciągania wypływających z nich wniosków zarządczych. W czasie spotkań GWD przewidziany jest czas na dzielenie się uczestników doświadczeniami również w innych, bieżących sprawach, a także poznanie i nawiązanie kontaktów. 

Zgłoszenia na szkolenia oraz szczegółowe informacje o nich dostępne są na stronie służącej do rejestracji na szkolenia: SMUP.jst.org.pl lub po naciśnięciu przycisku „SZKOLENIA DLA JST” na głównej stronie SMUP.gov.pl.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego SMUP.

Nie trać czasu i zajrzyj do SMUP! 

Kierunek #LEPSZEUSŁUGI