Systemy teleinformatyczne są częścią szerszego zjawiska: e-administracji. Jesteśmy świadkami zmiany cywilizacyjnej. Zmiana ta polega na stopniowym zastępowaniu tradycyjnych form realizacji zadań publicznych nowymi formami. Coraz szersze wykorzystywanie Internetu i narzędzi IT będzie pogłębiać skalę tego zjawiska. Zjawiska, które znacząco ogranicza koszty transakcyjne funkcjonowania administracji publicznej i zmierza w kierunku efektywniejszych sposobów jej działania. Widać to doskonale właśnie na przykładzie rynku projektów unijnych, szczególnie w dobie takich kryzysów jak pandemia COVID-19. Więcej w Analizie CELowej dr Marcina Kępy Centralny system IT jako narzędzie usprawniające realizację projektów UE w dobie kryzysów (z perspektywy JST).