• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawne aspekty praktycznego zarządzania zielenią

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia wydziałów ochrony środowiska jest procedura administracyjna związana z usuwaniem drzew i krzewów. Szkolenie, które proponujemy ma za zadanie pomóc urzędnikom w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem zadrzewieniami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych przeanalizujemy kwestie dotyczące zarządzania zielenią zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami społecznymi. Omówimy potrzeby skutecznego zarządzania zielenią oraz narzędzia ułatwiające takie zarządzanie. Przedstawimy zagadnienia dotyczące zarządzania zielenią wynikające nie tylko z rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, ale także innych ustaw: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy ochronie przyrody. Przestawimy tematykę pielęgnacji oraz ochrony zadrzewień i elementów przyrody związanych z drzewami i terenami zieleni, zarówno w odniesieniu do obszarów zurbanizowanych, jak i wiejskich. Wskażemy także pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań, skarg czy uniemożliwiających wykonanie otrzymanej decyzji. Wszystkie zagadnienia analizować będziemy z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i/lub uzupełnienie/uporządkowanie informacji dotyczących zarządzania zielenią, w tym usuwania drzew (rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody) w kontekście innych przepisów i orzeczeń sądowych (np. z zakresu form ochrony przyrody, kodeksu cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, dróg publicznych), ochrony zadrzewień.
• Zapoznanie się z tak problematycznymi zagadnieniami takimi jak:
- terminy i zakres prowadzenia prac w obrębie drzew,
- kompensacja przyrodnicza,
- oględziny,
- dodatkowe zezwolenia, zgłoszenia,

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarządzanie zielenią. 
• Na czym polega zarządzanie zielenią? Dlaczego zielenią należy zarządzać? Czy zarządzanie zielenią to tylko kwestie usuwania drzew i wykonywania nowych nasadzeń?
• Kto jest kompetentny do zarządzania zielenią? Podstawy prawne i zakres działania.
• Jakie są narzędzia, także prawne, pozwalające na skuteczne zarządzanie zielenią?
• Współpraca pomiędzy organami i różnymi jednostkami organizacyjnymi (budżetowymi, fundacjami, stowarzyszeniami).
2. Usuwanie drzew i wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych. Czy możliwe jest osiągnięcie złotego środka?
• Przyczyny usuwania drzew.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik sektora administracji publicznej, były członek Korpusu Służby Cywilnej. Trener i orzecznik administracyjny, z wieloletnim stażem, związany z zagadnieniami z zakresu zarządzania zielenią, formami ochrony przyrody oraz melioracjami. Przyrodnik, miłośnik drzew i postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 września 2023 r.