Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
30 września 2022 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie wrześniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40 – 11.45 Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.
Znajomość zasad postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym uwzględnienie wymagań dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i niepełnosprawności jest niezwykle istotne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednostce. Uczestnictwo w spotkaniu naszego Forum pozwoli jego Członkom poznać uwarunkowania prawne, praktyczne rozwiązania oraz najczęściej występujące problemy w organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, a także w kwestiach projektowania, organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej. Celem spotkania będzie: 

  • Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji.
  • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o graniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
  • Przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
  • Omówienie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

PROGRAM:

1. Wymagania prawne w zakresie pierwszej pomocy w instytucji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:
• Obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy.
• Prawa i ochrona osób udzielających pierwszej pomocy.
• Wyposażenie i rodzaje punktów pierwszej pomocy.
• Wyznaczenie i szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
• Zasady wzywania pierwszej pomocy.
• Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenie życia lub zdrowia.
• Najczęstsze błędy i zagrożenia przy udzielaniu pierwszej pomocy.
2. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja z zapewnieniem procedur dotyczących dostępności:
• Wymagania prawne i uwarunkowania w zakresie organizacji systemów ochrony przeciwpożarowej.
• Zasady rozmieszczenia oraz funkcje sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.
• Warunki ewakuacji oraz sposoby prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia zagrożenia, w tym zagrożenia pożarowego.
• Rozwiązania techniczne ułatwiające lub mające wpływ na warunki ewakuacji.
• Zasady używania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.
• Wyznaczenie osób do prowadzenia akcji ewakuacyjnej.
• Zagrożenia i czynniki utrudniające ewakuację.
• Ograniczenia i czynności związane z ewakuacją w zakresie dostępności obiektów.
• Najczęstsze błędy w organizacji ewakuacji.

Prowadzący: Główny specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Manager Bezpieczeństwa Informacji. Szkoleniowiec i praktyk, obsługujący doradczo podmioty publiczne i prywatne, koordynator ds. dostępności. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, bezpieczeństwa ppoż, ochrony danych osobowych.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.45 Tworzenie dokumentów dostępnych powstałych w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.
Celem tej części sesji forum będzie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności dokumentów. Przypomnimy czym dostępność jest, a także omówimy sposoby prawidłowego przygotowania dokumentów dostępnych. Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności. Omówimy zagadnienia związane z:

  • koniecznością przeszkolenia pracowników organizacji w zakresie przygotowywania dostępnych dokumentów,
  • potrzebą zapewnienia odpowiedniego oprogramowania,
  • określania właściwych priorytetów,
  • stawianymi wymagania względem podwykonawców,
  • cechy dokumentów dostępnych.

PROGRAM

1. Działania przygotowawcze w zakresie tworzenia dokumentów dostępnych.
2. Tworzenie dostępnych treści w pakiecie Office.
3. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel.
4. Tworzenie dostępnych materiałów promocyjnych.
5. Tworzenie dostępnych dokumentów w postaci tradycyjnej.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.

13.45  Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!