Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
25 maja 2022 r.

Podczas Konferencji:

  • Zostaną przedstawione kwestie związane z nowelizacją ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Wskażemy zagadnienia dotyczące zapewnienia dostępności seniorom.
  • Prowadzący omówią również najczęstsze problemy, wynikające ze stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście wymagań konkursowych przy organizacji otwartych konkursów ofert w zakresie dostępności.
  • Ponadto będziemy rozmawiać na temat skuteczności wykorzystania procedur dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROGRAM

09.00 – 09.40 Możliwość testowania połączenia.

09.40 – 09.45 Rozpoczęcie Konferencji w ramach spotkania Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.45 – 11.15 Prace nad nowelizacją ustawy o dostępności cyfrowej – omówienie i dyskusja.

Prowadzący: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

11.15 – 11.45 Dostępność a osoby starsze - zapewnienie dostępności osobom starszym – najważniejsze kwestie.

Prowadząca omówi zagadnienia związane z niepełnosprawnością biologiczną – wskaże potrzeby seniora w zakresie dostępności komunikacyjnej, cyfrowej oraz architektonicznej w ujęciu potrzeb, ograniczeń oraz możliwości seniorów, a także dobre praktyki w tym zakresie.

Prowadzący: psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, budowania zespołu, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Mediator, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, projektów miękkich dotyczących zwalczania nierówności, wykluczenia społecznego. W swojej codziennej pracy ma kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych, zrealizowała wiele szkoleń z zakresu dostępności, w tym dotyczącej obszaru informacyjno- komunikacyjnego.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Zapewnienie dostępności w kontekście wymagań konkursowych przy organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań zleconych przez jst i jednostki podległe organizacjom pozarządowym.

Prowadzący odpowie na pytania: Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku ze stosowaniem ustawy o dostępności? Czy każde realizowane zadanie podlega wymogom ustawy o dostępności? W jaki sposób przepisy o dostępności wpływają na realizację zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego? Jak przebiega ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w kontekście dostępności? Jakie są obowiązkowe zapisy w umowie realizacji zadania? Jak analizować sprawozdanie i rozliczenie zadania w stosunku do zapewnienia dostępności?

Prowadzący: doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

13.00 – 14.00 Procedury a zapewnienie dostępności w jednostce. Jak je skutecznie wykorzystać w praktyce? Wykorzystanie procedur w zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prowadząca odpowie na pytania dotyczące praktyki stosowania procedur z zakresu dostępności - czy są nam potrzebne? Na które procedury zwrócić szczególną uwagę? Jak ułatwić sobie życie wprowadzając procedurę?

Wskaże przykłady procedur z zakresu: dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej, z przebiegu procesu zatrudnienia, także w kontekście BHP oraz zapewniania dostępności z wykorzystaniem dostępu alternatywnego.

Prowadzący: specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu „Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.