KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego powołana została 27 listopada 2018 r. w odpowiedzi na potrzebę ponadregionalnej współpracy Skarbników JST zrzeszonych w ramach regionalnych Forów Skarbników JST. Obecnie Fora Skarbników działające przy FRDL liczą blisko 700 członków, co stanowi ¼ wszystkich skarbników pracujących w gminach, powiatach i województwach.

Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego postuluje o:

  1. zniesienie obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Informacja półroczna w żaden sposób nie stanowi podstawy do oceny wykonania budżetu za okres którego dotyczy, gdyż rzadko wykonanie budżetu zarówno dochodów jak i wydatków stanowi 50 % planu rocznego. W przypadku wydatków bieżących można uzyskać większą dokładność i cykliczność w ich realizacji natomiast wydatki majątkowe z reguły są realizowane w drugim półroczu. Wynika to z roczności budżetu, planowania finansowego, procedury zamówień publicznych prowadzących do wyłonienia wykonawcy, rzeczowej realizacji w czasie poszczególnych etapów zadań i na końcu finansowego ich zakończenia.
  2. wprowadzenie zmian legislacyjnych powodujących przesunięcie terminu sporządzania sprawozdań F-03 o stanie i ruchu środków trwałych na koniec marca, tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Obecnie obowiązujący termin składania sprawozdania F-03 przypada na 15 lutego, w okresie kiedy opracowywane jest sprawozdanie finansowe zawierające informacje o stanie środków trwałych, dane te powiązane są ze sprawozdaniem F-03. Oznacza to, że dane do sprawozdania F-03 są ujmowane z nie uzgodnionego sprawozdania finansowego i mogą nie odzwierciedlać stanu faktycznego środków trwałych. Przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania F-03 wyeliminowałoby to ryzyko.
  3. zwiększenie przyznawanej dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z budżetu państwa. Kwoty dotacji, które obecnie otrzymują jednostki samorządu terytorialnego są od wielu już lat bardzo zaniżone w stosunku do kosztów zadań realizowanych przez samorządy w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa. Powszechnie wiadomo, że koszty realizacji zadań zleconych z roku na rok rosną, a dotacje na niektóre zadania zlecone o dziwo maleją, co oznacza, że Państwo przerzuca swoje obowiązki na barki samorządów, które popadają w coraz większe zadłużenie.
  4. ustalenie zasad wyliczania i podziału subwencji oświatowej lub partycypacja budżetu państwa w wydatkach na oświatę na takim poziomie, aby po stronie jednostek samorządu terytorialnego pozostały tylko wydatki związane z utrzymaniem bazy lokalowej. Ponadto wnioskujemy o objęcie dofinansowaniem w formie subwencji oświatowej innych obligatoryjnych zadań samorządów w zakresie edukacji, które obecnie w 100% finansowane są z dochodów własnych, takich jak dowóz uczniów do szkół, działalność świetlicy szkolnej oraz objęcie dofinansowaniem lub refundacją z ZUS urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia. Również wnioskujemy o rozszerzenie kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej poprzez wprowadzenie możliwości pozyskania środków na odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę oraz nagłych i koniecznych remontów wynikających z zaleceń pokontrolnych. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czy Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17) środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa jest najistotniejszym źródłem finansowania wydatków publicznych na oświatę w samorządach. Jednak w ostatnich latach przyznawana samorządom subwencja oświatowa stanowi coraz mniejszy udział w ponoszonych przez samorządy wydatkach. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że zdecydowana większość jednostek samorządu terytorialnego „dokłada” do tej subwencji znaczne środki, na poziomie sięgającym nawet 40% realnych potrzeb. Niedoszacowanie środków na zadania edukacyjne to realne zagrożenie dla funkcjonowania samorządów i placówek oświatowych. Wiele z nich może utracić zdolność świadczenia usług publicznych na dotychczasowym poziomie.
  5. objęcie systemem BeSTi@ kompleksowej obsługi sprawozdań sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Prośba dotyczy włączenia do systemu BeSTi@ sprawozdań samorządowych jednostek z osobowością prawną, które są przesyłane do Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz możliwości przekazywania tym systemem sprawozdań Rb-ZN w zakresie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa w zakresie wykonywanych zadań zleconych. Sprawozdania Rb-ZN, na dzień dzisiejszy, sporządzane są w systemie BeSTi@ i przekazywane tym systemem do wiadomości Regionalnym Izbom Obrachunkowym. Natomiast właściwym dysponentom środków budżetu państwa, przekazywane są poprzez ePUAP w formacie XLS. Włączenie obsługi sprawozdań samorządowych jednostek z osobowością prawną do systemu BeSTi@ oraz możliwość przekazywania tym systemem sprawozdania Rb-ZN właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa, usprawniłoby i ujednoliciło proces przekazywania sprawozdań. Ograniczyłoby ilość błędów w przekazywanych sprawozdaniach oraz umożliwiłoby pełniejsze wykorzystanie danych do celów analitycznych, zarówno na poziomie JST, jak i RIO oraz MF.
  6. zniesienie obowiązków nałożonych na gminy ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, w zakresie ustalania i poboru opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej i przekazanie tych obowiązków do państwowego gospodarstwa Polskie Wody. Wynagrodzenie dla gmin w postaci 10% kwoty pobieranych opłat jest nieadekwatne do kosztów realizacji tego zadania. Zgodnie z art. 167 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań” oraz dalej „Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.” A zatem nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z art. 272 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, odbyło się z naruszeniem art. 167 Konstytucji RP. Nie znajduje żadnego uzasadnienia fakt zmuszania samorządów do finansowania realizacji w/w zadań ze środków własnych. Koszty te powinny być w całości ponoszone przez skarb państwa, który jest beneficjentem w/w opłaty, a najbardziej wskazane jest, aby obowiązki te były realizowane przez jednostki państwowe, jak na przykład państwowe gospodarstwo Polskie Wody, które podlega pod Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

„Szanowny Panie Ministrze prosimy o zajęcie się tymi sprawami, uwzględnienie naszych postulatów i potraktowanie nas jako partnerów w realizacji zadań na rzecz obywateli naszego kraju.” – podkreśla Łukasz Dłubacz – Przewodniczący Krajowej Rady Forów Skarbników.

Pełne teksty postulatów można znaleźć w linkach poniżej (pliki w formacie pdf):
1. Postulat KRFS – informacja za I półrocze
2. Postulat KRFS – termin sprawozdania F03
3. Postulat KRFS -dotacje na zadania zlecone
4. Postulat KRFS – subwencja oświatowa
5. Postulat KRFS – system Besti@
6. Postulat KRFS – opłata za zmniejszenie retencji