Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim

W ramach projektu przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), jednostek organizacyjnych i podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymają specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowania tych instytucji, współpracy publiczno-prywatnej i in.

Cel projektu

Podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u 490 przedstawicieli władz samorządu, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie woj. lubelskiego.

Adresaci projektu

Grupą docelową jest 490 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu województwa lubelskiego. Są to:

 • przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa lubelskiego,
 • przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa lubelskiego.

Główne działania projektu

 • przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - kompendium wiedzy przekazywane podczas szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – publikacja dystrybuowana będzie wśród uczestników podczas realizowanych szkoleń,
 • realizacja szkoleń dla przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w wymiarze 32 godzin dydaktycznych.

Zakres merytoryczny szkoleń

 • zasady tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3/biznes planu,
 • finansowanie tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
 • korzyści finansowe wynikające z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • współpraca publiczno-prywatna,
 • wymagania lokalowe i sanitarne,
 • kwalifikacje kadry,
 • jakość opieki w tym standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowanie instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki,
 • nadzór i kontrola przedsiębiorców prowadzących formy opieki dzieci do lat 3 na podstawie przepisów ustawy prawo przedsiębiorców,
 • organy statutowe w żłobku/klubie dziecięcym - rada rodziców - uprawnienia i ograniczenia funkcjonowania organu,
 • udział rodziców jako partnerów w procesie rozwoju i edukacji dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szkolenia prowadzone będą w:

 • formule szkoleń on-line lub stacjonarnych w zależności od preferencji uczestnika, sytuacji epidemiologicznej w kraju,
 • postaci wykładów, ćwiczeń, warsztatów,
 • grupach homogenicznych pod względem uczestników - osobno z podmiotów gminnych, powiatowych itd., osobno z podmiotów niepublicznych.

Każdy uczestnik w zależności od wybranej formuły szkolenia otrzyma: materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik, publikację z zakresu szkolenia dostosowaną do podmiotu, który reprezentują, wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu, certyfikat.

 

Planowane efekty projektu

Co najmniej 90% uczestników projektu uzyska certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/podmioty kierujące daną osobę nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w nim.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czas trwania projektu: od 01 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 847 906,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 822 469,06 zł

Informacje w sprawie naboru:

Barbara Wilkołazka

tel.: 666 663 731
e-mail: barbara.wilkolazka@frdl.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OSTATNIA GRUPA ON-LINE dla przedstawicieli z podmiotów publicznych 14-15.12 i 21-22.12  ZAPRASZAMY!

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy złożyć Formularz rekrutacyjny - zał. nr 3 oraz Oświadczenie RODO - zał. nr 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------