Sfera gospodarcza:
1) Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
2) Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
3) Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021,
4) Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
5) Udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w 2021 r.,

Sfera społeczna:
6) Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.,
7) Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.,
8) Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia),
9) Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.,
10) Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.,
11) Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.,
12) Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.,
13) Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.,

Sfera środowiskowa:
14) Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.,
15) Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia),

Sfera przestrzenna:
16) Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia)

Szczegółowe wskaźniki i zasady tworzenia rankingu mogą się różnić w zależności od regionu.

Więcej informacji