Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z elementami kodeksu postępowania administracyjnego

Cele i korzyści

•Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
•Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.
•Uczestnik uporządkuje wiedzę z zakresu ustawy oraz nabędzie praktyczne umiejętności w podejmowaniu decyzji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kodeks postępowania administracyjnego:
• Rozstrzygnięcia na korzyść strony.
• Utrwalona praktyka rozstrzygania.
• Terminy załatwiania spraw.
• Prawo strony do wniesienia ponaglenia (bezczynność, przewlekłość).
• Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu.
• Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
• Posiedzenie w trybie współdziałania.
• Zawartość decyzji.
• Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
• Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym.
• Powaga rzeczy osądzonej, res iudicata.
2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
• Inwestycje celu publicznego.
• Tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. Inwestycji celu publicznego.
• Analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji.
• Wymogi w zakresie zawartości analiz.
• Kontynuacja funkcji.
• Linia zabudowy.
• Ocena w zakresie wystarczającego uzbrojenia.
• Ocena w zakresie dostępności do drogi publicznej (drogi nieurządzone, parametry dróg).
• Uzgodnienia (zwolnienia z obowiązku dokonania uzgodnień).
• Zawieszenie postępowania.
• Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
• Lokalizacja szczegółowa (właściwość organów).
• Związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji.
• Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu.
• Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
• Tryb nadzwyczajny (zmiana bądź uchylenie decyzji, wznowienie postępowania).
3. Rozwiązywanie bieżących problemów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw, wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości urbanistyki i architektury oraz budownictwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w postępowaniu administracyjnym, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni wykładowca.

zwiń
rozwiń