Elektronizacja postępowań administracyjnych w 2023 r. w pomocy społecznej. Obowiązki organów administracji i stron postępowań administracyjnych

Proponujemy organizację szkolenia zamkniętego, dla pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, z zakresu e-doręczeń obowiązujących te instytucje od 10.12.2023 r. Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, wprowadzając nowe standardy wymiany korespondencji i zastępując, co do zasady, w odniesieniu do podmiotów publicznych korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi.

________________________________________________________________________________________

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja procedury Niebieska Karta przez grupy diagnostyczno-pomocowe. Rola i zadania zespołów interdyscyplinarnych

Na szkoleniu przedstawimy prawną i praktyczną stronę funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych, a także omówimy procedurę Niebieskiej Karty. Skoncentrujemy się na zmianach wprowadzonych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, porównując obecny stan prawny z tym sprzed wprowadzenia zmian.