Elektronizacja postępowań administracyjnych w 2023 r. w pomocy społecznej. Obowiązki organów administracji i stron postępowań administracyjnych

Proponujemy organizację szkolenia zamkniętego, dla pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, z zakresu e-doręczeń obowiązujących te instytucje od 10.12.2023 r. Ustawa o e-doręczeniach wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, wprowadzając nowe standardy wymiany korespondencji i zastępując, co do zasady, w odniesieniu do podmiotów publicznych korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi.

________________________________________________________________________________________

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja procedury Niebieska Karta przez grupy diagnostyczno-pomocowe. Rola i zadania zespołów interdyscyplinarnych

Na szkoleniu przedstawimy prawną i praktyczną stronę funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych, a także omówimy procedurę Niebieskiej Karty. Skoncentrujemy się na zmianach wprowadzonych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, porównując obecny stan prawny z tym sprzed wprowadzenia zmian.


Przymus bezpośredni. Zagadnienia prawne i praktyczne

Przymus bezpośredni, jako forma ingerowania w szeroko pojętą wolność, jest obwarowany wieloma przepisami, które pozwalają (lub nie), na jego zastosowanie. Złamanie prawa w tej delikatnej materii może narazić na szkody zarówno ZOZ jak też osobę zlecającą jego zastosowanie. Zgodnie z zapisami artykułu 18 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, każda osoba, w jakikolwiek sposób zaangażowana w proces unieruchamiania pacjenta, powinna być przeszkolona w zakresie przepisów prawa i aspektów medycznych tej procedury. Odpowiedzialni za szkolenie pracowników etatowych pozostają kierownicy (dyrektorzy), a w przypadku samozatrudnienia „kontraktobiorcy”, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną z aktualnymi przepisami dotyczącymi stosowania i dokumentowania stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób agresywnych.