Jak przeprowadzać audyty dostępności w jednostce? Badanie stanu dostępności w administracji przy użyciu pytań audytowych

Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej monitorowania dostępności w jednostce na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Analiza stanu dostępności, poprzez wskazanie pytań audytowych z zakresu dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej.
 • Wskazanie przykładowych pytań audytowych w celu prawidłowej koordynacji zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Nabycie kompetencji mających na celu pomoc w realizacji wymogu dotyczącego zapewnienia, jako administracja publiczna, dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • W trakcie zajęć prowadząca omówi minimalne wymagania, które służą zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny.
 • Omówienie przykładowych zarządzeń oraz planu dostępności.
 • Wskazanie wpływu zmian w przepisach prawnych spowodowany realizacja ustawy o zapewnieniu dostępności, a dotyczących m.in. prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, o transporcie zbiorowym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Zdobycie praktycznych podpowiedzi, porad i wskazówek od eksperta, wymiany doświadczeń z w celu prawidłowego wykonywania zadań wynikających ze stosowania ustawy, uniknięcia nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zapewnianie dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny. Omówienie pojęć.
 2. Podmioty, które są zobowiązane do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Czym jest dostęp alternatywny?
 4. Koordynacja zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  • obowiązki koordynatora ds. dostępności
  • zespoły ds. dostępności,
  • zarządzenia – przykłady,
  • zadania koordynatora,
  • plan zapewnienia dostępności.
 5. Analiza minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczących dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.
 6. Audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Omówienie przykładowych pytań audytowych.
 7. Monitorowanie dostępności:
  • zapewnienie dostępności na podstawie kontroli NIK,
  • obowiązki podmiotów publicznych,
  • popełniane błędy.
 8. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 9. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 10. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
 11. Termin zapewnienia dostępności.
 12. Skarga na brak dostępności.
 13. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania nakazu zapewnienia dostępności.
 14. Przepisy sektorowe w kontekście dostępności:
  • w ustawie z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
  • w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  • w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
  • w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
 15. Dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk w celu zapewnienia dostępności.
zwiń
rozwiń
Adresaci

kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, osoby, które zostaną powołane lub chcą się ubiegać o stanowisko koordynatora ds. dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń