Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Prawidłowość stosowania przepisów

Cele i korzyści

W trakcie szkolenia omówiona zostanie lista kontrolna PIP, co możliwi właściwe przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres uprawnień PIP, podstawy prawne działalności inspektorów.
2. Prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu:
• Omówienie uprawnień inspektora w trakcie pracy,
• Zakres tematyczny podczas kontroli,
• Możliwość odwołania od decyzji inspektora pracy,
• Postępowanie w przypadku niewłaściwego postępowania kontrolera Państwowej Inspekcji Pracy,
• Skutki utrudniania prowadzenia czynności kontrolnych.
3. Zakres tematyczny – co kontroluje inspektor pracy - omówienie listy kontrolnej:
• zagadnienia związane ze stosunkiem pracy,
• prawidłowość nawiązywania stosunku pracy z uwzględnienie przepisów RODO, zmiany warunków zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy,
• prawidłowość i terminowość wydania świadectwa pracy,
• kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy  
• nowe okresy przechowywania, zabezpieczenie dokumentów, regulacje dot. ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad poufności, integralności, dostępności i kompletności danych
• kontrola legalności zatrudnienia – kontrola umów o pracę i umów cywilnoprawnych, terminowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, odprowadzanie składek na fundusz pracy, stosunku pracy,
• kontrola w zakresie realizacji przepisów dotyczących równouprawnienia w zatrudnieniu, dyskryminacji i przeciwdziałaniu mobbingowi,
• kontrola systemów czasu pracy, zgodności zastosowania właściwego systemu czasu, uregulowania obwieszczeń o systemach i rozkładach czasu pracy i regulaminów pracy,
• udzielanie urlopów wypoczynkowych – zgodności z planem urlopowym, obowiązki w zakresie udzielania tzw. urlopów zaległych na zasadach ogólnych oraz zmian wprowadzonych po zmianach wprowadzonych wersji 4.0 tarczy antykryzysowej, urlop wypoczynkowy przy obniżonym wymiarze czasu pracy,
• zasady wypłaty wynagrodzenia – w szczególności w zakresie możliwości ich obniżenia ze względu na przepisy antykryzysowe,
• uprawnienia związane z rodzicielstwem,
• kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
• możliwości zastosowania tzw. przestoju ekonomicznego i kodeksowego,
• kontrola wykonywania badań profilaktycznych i realizacji szkoleń BHP na podstawie przepisów antykryzysowych – omówienie zasad opisanych w art. 12a oraz 31m w/w ustawy,
• kontrola ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, kontrola podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP art. 207 kodeksu pracy,
• działalność socjalna prowadzona przez pracodawcę.
4. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami wg katalogu wykroczeń zawartych w art. 281, 282, 283 Kodeksu pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowanie jest dla pracodawców oraz osób zajmujących się sprawami pracowniczymi w zakładach pracy zamierzających uniknąć konsekwencji prawnych zwianych z nieprzestrzegania przepisów prawa, oraz osób pragnących doskonalić się w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu prawa pracy i BHP, specjalista ds. poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń