Kurs Prawo Zamówień Publicznych. Nowelizacja krok po kroku

Cele i korzyści

Przygotowanie do samodzielnego opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w świetle przepisów nowej ustawy oraz omówienie krok po kroku, w sposób przejrzysty uregulowań prawnych dotyczących prawa zamówień publicznych.

Udział w kursie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nowym prawem zamówień publicznych w sposób jasny i przejrzysty na zasadzie – nowość (co i dlaczego – oraz jaki jest cel nowego przepisu), zmiana (, tj. – jak jest – jak będzie i dlaczego taka zmiana), konsekwencje.

Gwarancją jest zespół prowadzących –praktyków i specjalistów w zakresie zamówień publicznych, doskonale poruszający się po zawiłościach nowej PZP. Każdy dzień prowadzony jest przez innego eksperta, co daje możliwość konsultowania bieżących problemów z różnymi specjalistami.

To pierwszy na rynku szkoleniowym tak kompleksowy kurs w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych.

 

ZAGADNIENIA PORUSZANE W TRAKCIE KURSU to m. in.:

 • akty wykonawcze do Prawa zamówień publicznych – wzory ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych oraz innych dokumentów, w tym plan postępowań i protokół postępowania - jak je przygotować z uwzględnieniem nowych przepisów,
 • wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
 • tryby udzielania zamówień publicznych,
 • zgłoszenia do udziału w postępowaniu (oferta i wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
 • specyfikacja warunków zamówienia,
 • ocena ofert,
 • zawieranie umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonanie (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacja umów,
 • środki ochrony prawnej jako forma kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.
zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ 4 grudnia 2020 r.

Nowe Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące zamówień oraz kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania

W tym dniu kursu uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zakresu przedmiotowego i podmiotowego nowej ustawy, poznają nowe definicje zawarte w słowniczku ustawowym, dowiedzą się o tym, jak udzielać zamówień wyłączonych z ustawy z uwagi na wartość zamówienia (ze szczególnym uwzględnieniem zamówień bagatelnych). Omówione zostaną także kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, które czekają ich w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Cele nowej ustawy Pzp.
 2. Systematyka nowej ustawy Pzp.
 3. Podmioty obowiązane do stosowania przepisów nowej ustawy Pzp.
 4. Progi i stosowanie nowej ustawy Pzp.
 5. Nowe definicje ustawowe, w szczególności dokumenty zamówienia w tym specyfikacja warunków zamówienia i opis potrzeb i wymagań, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pisemność, postępowanie o udzielenie zamówienia, warunki zamówienia.
 6. Przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenia zamówienia oraz zasady obliczania terminów w nowej ustawie Pzp.
 7. Zakres wyłączeń stosowania przepisów nowej ustawy Pzp.
 8. Modyfikacja dotycząca zasad udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp, w tym zasada efektywności.
 9. Zamówienia bagatelne w nowej ustawie Pzp - Które przepisy nowej ustawy Pzp mają zastosowanie do zamówień bagatelnych?; Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym (wymagana zawartość, zasady publikacji); Czy ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym: a) stanowi zaproszenie wykonawców do złożenia oferty?, b) stanowi zaproszenie wykonawców do zgłoszenia zainteresowania danym postępowaniem?, c) ma charakter informacyjny?; Jak ustawodawca rozumie pojęcie „jednorazowy zakup”?; Kiedy zamawiający będzie mógł odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP i co należy rozumieć przez pojęcie „uzasadniony przypadek”?
 10. Plan postępowań w nowej ustawie Pzp - Zawartość planu postępowań; Nowe zasady publikacji planu postępowań; Aktualizacja planu postępowań.
 11. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp:
  1. rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej,
  2. zasady szacowania wartości zamówienia,
  3. zmiany w czynności opisania przedmiotu zamówienia,
  4. przedmiotowe środki dowodowe,
  5. ustalenie niektórych warunków zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem wadium według nowej ustawy Pzp,
  6. ogłoszenia w sprawach zamówień.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

II DZIEŃ 9 grudnia 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

W tym dniu uczestnicy poznają nowy tryb postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne (tryb podstawowy w trzech wariantach proceduralnych) oraz dowiedzą się jak w sposób praktyczny przygotować i przeprowadzić całe postępowanie o udzielenie zamówienia w tym trybie.

 1. Warianty trybu podstawowego.
 2. Przygotowanie postępowania w trybie podstawowym:
  1. Opis przedmiotu zamówienia (krótkie zasygnalizowanie zagadnienia, z uwagi na ujęcie tematu w 1 dniu kursu)
  2. Oszacowanie wartości zamówienia (krótkie zasygnalizowanie zagadnienia, z uwagi na ujęcie tematu w 1 dniu kursu)
  3. Opracowanie SWZ – specyfikacji warunków zamówienia.
 3. Schemat przebiegu postępowania w wariancie 1 trybu podstawowego.
 4. Schemat przebiegu postępowania w wariancie 2 trybu podstawowego.
 5. Schemat przebiegu postępowania w wariancie 3 trybu podstawowego.
 6. Wyjaśnienia treści SWZ.
 7. Składania i otwarcie ofert.
 8. Badanie i ocena złożonych ofert:
  1. Podstawy odrzucenia oferty.
  2. Wyjaśnienia i poprawy omyłek.
  3. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.
 9. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 10. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

III. DZIEŃ 11 grudnia 2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

W tym dniu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań oraz wstępne konsultacje rynkowe, podjąć decyzję w przedmiocie wyboru trybu, przygotować SWZ lub opis potrzeb i wymagań i jaka jest ich zawartość w progu unijnym. Ponadto omówiony zostanie przebieg postępowania o udzielenie zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem trybu przetargu nieograniczonego, w tym modelu klasycznego oraz odwróconego.

 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,
  2. wstępne konsultacje rynkowe,
  3. opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe (zasygnalizowanie zagadnienia, z uwagi na ujęcie tematu w 1 dniu kursu),
  4. SWZ - specyfikacja warunków zamówienia dla trybu przetargu nieograniczonego (art. 134 ustawy Pzp jako baza SWZ także dla innych trybów).
 2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. tryby udzielania zamówień,
  2. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – nowe zdefiniowanie wszczęcia postępowania w progu unijnym,
  3. pytania do SWZ, udzielanie odpowiedzi, zmiany w ogłoszeniu,
  4. składania i otwarcie ofert,
  5. badanie i ocena ofert: badanie przedmiotowe i podmiotowe,
  6. wybór najkorzystniejszej oferty
 3. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie postępowania, przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników.

 

IV DZIEŃ 16 grudnia 2020 r.

Komunikacja zamawiającego z wykonawcą w świetle elektronizacji procesu zakupowego i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

W tym dniu uczestnicy dowiedzą się o sposobach komunikacji zamawiającego z wykonawcą w świetle elektronizacji procesu zakupowego i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Omówienie regulacji prawnych dotyczących form komunikacji w postępowaniu, w szczególności komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ze wskazaniem właściwości tych środków, możliwości odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej, obowiązków informacyjnych po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji (warunków technicznych i organizacyjnych) oraz konsekwencji związanych z wyborem i użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej, wskazanie czym jest postać a czym forma elektroniczna, jak weryfikować prawidłowość podpisu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, jakich formatów dokumentów można żądać od wykonawcy, jak przygotować się technicznie i organizacyjnie, aby skutecznie komunikować się z wykonawcami i skutecznie otworzyć złożone w danym postępowaniu oferty.

 1. Formy komunikacji wymagane i dopuszczone w nowym Prawie zamówień publicznych.
 2. Środki komunikacji elektronicznej, ich właściwości techniczne i organizacyjne.
 3. Możliwość odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej i obowiązki uczestników postępowania z tego tytułu.
 4. Środki komunikacji elektronicznej do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odpowiedzialność zamawiającego.
 5. Obowiązki informacyjne po stronie zamawiającego w zakresie komunikacji.
 6. Właściwości dokumentu elektronicznego. Czym się różni postać elektroniczna od formy elektronicznej? W jakiej formie mają być przedłożone: oferta, podmiotowe, przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia, inne dokumenty, w tym pełnomocnictwa, a także wadium?
 7. Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego.
 8. Otwarcie ofert w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

V DZIEŃ 18 grudnia 2020 r.

Umowa w sprawie zamówienia oraz jej wykonanie, środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów

W tym dniu uczestnicy poznają zasady zawierania umów w sprawach zamówień publicznych oraz ich wykonania (zmiana umowy, nadzorowanie zawartych umów), ewaluacji umów, oraz zakres stosowania środków ochrony prawnej jako formy kontroli zamówień publicznych ze strony wykonawców.

 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:
  1. formalności, których należy dopełnić przed zawarciem umowy,
  2. okres realizacji umowy,
  3. treść umowy w sprawie zamówienia publicznego – klauzule zakazane (abuzywne) oraz tzw. Klauzule nakazane (co w umowie powinno się znaleźć),
  4. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  5. zmiana wynagrodzenia – klauzule waloryzacyjne,
  6. podwykonawstwo w umowie w sprawie zamówienia publicznego,
  7. zmiany umowy w sprawie zamówienia,
  8. nadzorowanie wykonania umowy, raport z realizacji zamówienia,
  9. nowe ogłoszenie w sprawach zamówień – ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 2. Środki ochrony prawnej:
  1. terminy w postępowaniu odwoławczym,
  2. zmiana zakresu podstaw odwoławczych,
  3. zawartość odwołania i wymagania formalne związane z wniesieniem odwołania,
  4. przebieg postępowania odwoławczego i możliwe rozstrzygnięcia,
  5. utworzenie sądu zamówień publicznych,
  6. opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
  7. nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych.
 3. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).
 4. Pytania i odpowiedzi na pytania uczestników.
 5. Podsumowanie kursu. Egzamin.
zwiń
rozwiń
Kurs skierowany do:

osób koordynujących udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, osób zajmujących się przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia, osób które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zamówień publicznych, audytorów i kontrolerów, osób rozpoczynających pracę w dziedzinie prawa zamówień publicznych (pracowników merytorycznych) oraz osób rozpoczynjących pracę w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących
 1. Kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Praktyk – zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 15 lat. Swoje bogate doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu OSKZP. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak również i wykonawców.
 2. Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających o bardzo różnym stopniu skomplikowania. Na bieżąco prowadzi działalność doradczą z każdego zakresu prawa związanego z zamówieniami publicznymi. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych.
 3. Doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.
 4. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r.; członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce); w ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca; jest autorem i redaktorem książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autorem „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców” oraz wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”; trener PZPGO; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu).
 5. Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych (zajmuje się zamówienia od 1996 r.); autor wielu wykładów i szkoleń (19 lat doświadczenia w pracy trenera, ponad 400 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2019/2020; wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Przetargów Publicznych oraz od Forum Zamówień na Roboty Budowlane; w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej.
zwiń
rozwiń