Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej wpływ na postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy społecznej

Cele i korzyści
 • Omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i wskazanie ich praktycznego znaczenia dla prowadzonych spraw z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom uprawionym do alimentów, świadczeń rodzinnych, 500+, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dodatków mieszkaniowych.
 • Uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję, z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie.
 • Poznanie przykładowych procedur dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+.
 • Szczegółowe omówienie kwestii dotyczących tytułów wykonawczych, dalszych tytułów wykonawczych, tytułów jednolitych, kolejnych tytułów wykonawczych, zmienionych tytułów wykonawczych oraz wniosków egzekucyjnych.
 • Wskazanie nowych obowiązków informacyjnych, wynikających z art. 32aaustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Praktyczne omówienie zasad prowadzenia egzekucji w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. OPS jak wierzyciel - odstępstwo od zasady czynnego udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym - art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 4. Zmiany w upomnieniach - obowiązujące od 30.07.2020 r. i od 20.02.2021 r.
 5. Przedstawienie przykładowej procedury dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.
 6. Procedura dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczeniawychowawczego 500 +.
 7. Rodzaje decyzji zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej, pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w tym postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus.
 8. Tytuł wykonawczy - możliwość doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, czyli w jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.
 10. Tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, tytuły jednolite, kolejne tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, wnioski egzekucyjne - wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów, obowiązki wierzycieli w zakresie przekazywania informacji dotyczących majątku i innych danych zobowiązanego do organu egzekucji. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.
 11. Możliwość ponownego wszczęcia egzekucji od 30 lipca 2020 r.
 12. Nowe obowiązki informacyjne wierzycieli – art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 13. Egzekucja w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych.
 14. Stosowanie przepisów Kpa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 15. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie), a także pracownicy tych jednostek zajmujący się egzekucją administracyjną i radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

zwiń
rozwiń