Rejestracja i kwalifikacja wojskowa. Stosowanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Zadania Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów. Zwrot kosztów przejazdu, zwrot utraconych dochodów, reklamacje, decyzje administracyjne

Cele i korzyści
 • Omówienie realizacji obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
 • Wyjaśnienie obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej.
 • Omówienie przyznania świadczeń pieniężnych rekompensujące żołnierzom rezerwy wynagrodzenie lub dochód.
 • Przestawienie sytuacji w której może nastąpić zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:
  • Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej).
  • Sporządzanie i prowadzenie rejestru.
  • Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji: przekazywanie rejestru do WKU, obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy, przekazywanie informacji wojewodzie.
  • Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
  • Wzory pism i dokumentów.
 2. Realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:
  • Podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej, monitorowanie aktualności rejestru.
  • Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji.
  • Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.
  • Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
  • Grzywna w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie wezwanego do kwalifikacji wojskowej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej, m.in.: przekazywanie wojewodzie wniosków do Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, przekazywanie listy stawiennictwa powiatowym komisjom lekarskim, ustalanie przyczyn braku stawienia się osób do kwalifikacji i miejsca ich pobytu oraz przekazywanie tych informacji przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień, obowiązek zawiadamiania o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji.
  • Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
  • Wzory pism i dokumentów.
 3. Obowiązek osobistego stawienia się na kwalifikację wojskową a zwrot kosztów przejazdów.
 4. Świadczenie pieniężne rekompensujące żołnierzom rezerwy wynagrodzenie lub dochód:
  • Forma ustalenia świadczenia i tryb odwoławczy.
  • Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu – brutto czy netto?
 5. Decyzje administracyjne (uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny).
 6. Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
zwiń
rozwiń
Zajęcia skierowane do:

Pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin w szczególności osoby odpowiedzialnych za kwalifikację wojskową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, k.p.a.). Będąc pracownikiem samorządowym prowadziła zajęcia wewnętrzne dla pracowników jst oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych z zakresu udzielania pomocy publicznej. Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń