Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego

Cele i korzyści
 • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień teoretycznych oraz zagadnień praktycznych z zakresu postępowania administracyjnego.
 • Omówienie przepisów ma kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w usprawnieniu procedur administracyjnych.
 • Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA.
 • Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i doktryny.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I.

 1. Zmiany w obszarze zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  • zasada „in dubio pro libertate” - art. 7a kpa;
  • zasada współdziałania organów;
  • zasada in dubio pro reo;
  • zasada proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania;
  • zasada uprawnionych oczekiwań – pewności prawa art. 8 § 2 kpa;
  • zasada polubownego załatwienia spraw – art. 13 kpa;
  • zmiana w zakresie dwuinstancyjności postępowania art. 16 kpa;
  • zdefiniowanie decyzji prawomocnej art. 15 kpa.
 2. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
  • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  • procedura rozpoznania ponaglenia;
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych;
  • skarga na bezczynność i przewlekłość w nowym ujęciu.
 3. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49-49b i art. 91 § 3 k.p.a):
  • sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.
 4. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
  • zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a. - jako nowa instytucja postępowania administracyjnego;
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  • układ horyzontalny i układ wertykalny;
  • bezstronność mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • kwestie poufności;
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  • koszty mediacji – wynagrodzenie mediatora.
 5. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
  • art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;
  • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
 6. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
  • art. 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo”;
  • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  • „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.

Dzień II.

 1. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
  • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu.
 2. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):
  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania (pasywna) a milcząca zgoda (aktywna);
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.
 3. Ugoda administracyjna:
  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” art. 114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody.
 4. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  • zrzeczeniu się odwołania;
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.);
  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.
 6. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a–189k k.p.a.):
  • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • odsetki od kary zaległej;
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  • udzielenie ulgi w spłacie.
 7. Pozostałe zmiany w k.p.a. i w innych ustawach:
  • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
  • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Osoby zajmujące się, prowadzeniem postępowań administracyjnych, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz odwołań od decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz warsztatów z omówieniem praktycznych przykładów.
 • Posiadamy praktyczne materiały przygotowane z myślą o uczestnikach kursu.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

etatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, doświadczony ceniony i wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń