Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2020 r. wg obowiązujących przepisów.

Cele i korzyści

Omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jst na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń. Szkolenie ma pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom przygotowującym projekty sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej: 
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
a. Rb-27 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
b. Rb-28 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
c. Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
d. Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
e. Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
f. Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych.
g. Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
h. Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.
i. Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.
2. Pytania.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
a. Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
b. Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
c. Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.
d. Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.
e. Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
2. Podsumowanie. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń