Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - …

Cele i korzyści

Zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania uchwał budżetowych na 2021 rok i wieloletnich prognoz finansowych w świetle zmian ustawy o finansach publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uchwała budżetowa na 2021 rok.
a. procedura uchwalania budżetu,
b. obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,
c. rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i
d. wykazania w uchwale budżetowej,
e. rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań,
f. szczególne zasady wykonywania budżetu,
g. dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej
- uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST,
- fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

2. Wieloletnia prognoza finansowa od 2021 roku.
a. metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
b. powiązanie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej,
c. przedsięwzięcia wieloletnie
- zakres przedsięwzięć wieloletnich,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych:
a. definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
b. możliwość określenia ich wartości,
c. planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych,
d. przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.

4. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej:
a. zadania inwestycyjne,
b. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa,
c. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji
z jednostek samorządu terytorialnego,
d. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji od innych
jednostek sektora finansów publicznych.

5. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
a. cel zaciągania zobowiązań dłużnych,
b. określenie limitów w uchwale budżetowej,
c. limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji)
określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
d. możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.

6. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej.

7. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
a. wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
b. zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8. Wpływ COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.):
a. ubytek dochodów,
b. wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
c. zaciąganie zobowiązań dłużnych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
d. dopuszczalny poziom długu na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2020 r.,
e. kompetencje do zmian uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej
wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

9. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracujący m.in. ze Świętokrzyskim Centrum FRDL, Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL, FRDL Centrum Mazowsze, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Best Western Grand Hotel w Kielcach
Koordynatorzy
Sebastian Milner
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 22
sebastian.milner@frdl.kielce.pl
Aneta Panek
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 32
aneta.panek@frdl.kielce.pl
Monika Dziedzic
Inne terminy szkoleń
Kielce
Best Western Grand Hotel w Kielcach
Termin
08 października 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30