Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w JST. Regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje. Kryzys epidemiczny a modyfikacja wewnętrznych regulacji

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie tworzenia i stosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (w tym o charakterze fakultatywnym) ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z kryzysem epidemicznym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulaminy pracy w jednostkach samorządu terytorialnego:
• Podstawa wprowadzenia art. 104 KP i art. 42 ustawy o pracownikach samorządowych. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy:
- Prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, organizacja pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
- Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy. Pora nocna.
- Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.
- Wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom (szczególnie uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych).
- Rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, Dyrektorzy i kierownicy jednostek, zakładów budżetowych, kierownicy i pracownicy działów kadr i płac, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i nadzór nad regulaminami w zakresie spraw pracowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje.

zwiń
rozwiń