Zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów JST. Organ JST a urząd jako jednostka.

Cele i korzyści

Częstym problemem części urzędów JST jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu JST, jak i urzędu. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w tym obszarze, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości (wynikające również z protokołów RIO i NIK) na styku tych dwóch ważnych ewidencji. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na:

  • Uporządkowanie wiedzy w zakresie operacji księgowych właściwych dla organu JST,
  • Upewnienie się, co do prawidłowości funkcjonowania rozliczeń na styku ewidencji organu i Urzędu,
  • Sprawdzenie prawidłowości sporządzania bilansu z wykonania budżetu czy sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu JST:
a. Dochody JST księgowane w Organie JST.
b. Dochody odprowadzane przez jednostki.
c. Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
d. Zasilenia jednostek na wydatki.
e. Wydatki niewygasające.
f. Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
g. Wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
h. Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
i. Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
j. Pożyczki udzielane przez JST, ich spłata, umorzenie.
k. Środki z prywatyzacji.
l. Odsetki bankowe,
m. Odpis aktualizujący należności budżetu,
n. Rozliczenia międzyokresowe,
o. Wynik wykonania budżetu,
p. Wynik na pozostałych operacjach,
q. Skumulowane wyniki budżetu.

2. Bilans z wykonania budżetu JST.

3. Dochody organu JST w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych.

4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem JST.

5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu JST.

6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie JST – urząd czy organ JST? Przykładowe rozwiązanie ewidencyjne.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości urzędów  jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Best Western Grand Hotel w Kielcach
Koordynatorzy
Sebastian Milner
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 22
sebastian.milner@frdl.kielce.pl
Aneta Panek
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 32
aneta.panek@frdl.kielce.pl
Monika Dziedzic