Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Cele i korzyści

Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki dot. zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kontekście nowych przepisów covidowych. Zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu m.in.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich e-ZLA, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenia rehabilitacyjnego, podstawy wymiaru świadczeń.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy:
  • Świadczenia chorobowe a okresy wypłaty.
  • Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
  • Okres wyczekiwania i wyjątki od reguły.
  • Sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
  • Aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.
  • Kontrola wykorzystywania zwolnień.
  • Wysokość świadczeń chorobowych.
  • Świadczenia w wysokości 100%.
  • Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika.
  • Przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku.
  • Okres zasiłkowy.
  • Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne:
  • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji.
  • Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
 3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
  • Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego..
  • Wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku.
  • Przypadki, w których świadczenia nie przysługują.
  • Dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy.
  • Dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
 4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
  • Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
  • Zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
  • Zasiłek za okres "podstawowy", "dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego.
  • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
  • Wymiary urlopów i warunki ich udzielania.
  • Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.
  • Korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego.
  • Możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
  • Możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka,
  • Podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
  • Obniżanie wysokości zasiłku.
  • Zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego.
  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
  • Wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem.
  • Okresu pobierania zasiłku.
  • Wyrównanie zasiłku do 100%.
  • Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
  • Przekazywanie wypłaty do ZUS.
  • Zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
  • Zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka.
  • Zasiłek macierzyński dla ojca, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
  • Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
  • Likwidacja urlopów dodatkowych.
  • Możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”.
  • Wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy.
  • Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
 5. Zasiłek opiekuńczy:
  • Krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
  • Wysokość zasiłku i okres wypłaty.
  • Limity wypłaty.
  • Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego.
  • Opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym.
  • Przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
  • Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
 6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
  • Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana.
  • Uzupełnianie wynagrodzenia.
  • Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
  • Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
  • Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
  • Zmiana wymiaru czasu pracy.
  • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 7. Pytania. Dyskusja. Podsumowanie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Na zajęcia zapraszamy pracowników działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń