Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cele i korzyści

• Celem zajęć jest wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
• Wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. 
• Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji. Omówienie: realizacji zadania publicznego (rezultatów, wydatków, niewykorzystanie dotacji, kontrola realizacji zadania), sprawozdawczości i rozliczenia zadania w okresie pandemii.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zlecanie realizacji zadań publicznych:
1. Ogłoszenie konkursu na podstawie projektu budżetu a przyjęcie programu współpracy.
2. Czy ogłaszając konkurs wieloletni należy posiadać wieloletni program współpracy?
3. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami- ogłoszenie na projekcie budżetu, powiązanie z programem współpracy,
4. Elementy niezbędne w ogłoszeniu konkursowym (m.in. cel i zasady dokonywania przesunięć).
5. O co można uzupełnić ogłoszenie konkursowe.
6. Załączniki do ogłoszenia konkursowego.
7. Ocena złożonych ofert – zasady powoływania i działania komisji konkursowej, kto nie może brać udziału w pracach komisji, udział radnych.
8. Rozstrzygnięcie konkursu- aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów.
9. Co oznacza zawarcie umowy bez zbędnej zwłoki, kiedy zawierać umowę a kiedy zrobić przelew, transze?
10. Umowa realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne.
II. Realizacja zadania publicznego:
1. Rezultaty w zadaniu publicznym- określanie i udokumentowanie, co należy zrobić jeśli nie uda się osiągnąć założonych rezultatów.
2. Realizacja zadania w dobie pandemii, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych, zmiany w umowie w zakresie sposobu, zakresu i formy realizacji zadania.
3. Zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie.
4. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji? 
5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów, 
8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków. 
9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
10. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
11. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
12. Sprawozdanie częściowe. 
III. Sprawozdawczość i rozliczenie zadania:
1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków, rozliczenie rezultatów, 
2. Rozliczenie zadań realizowanych w czasie pandemii COVID-19, a co z rezultatami i zwrotami dotacji.
3. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje, kto i w jaki sposób rozlicza dotację w urzędzie, terminy.
IV. Tryb uproszczony zlecania zadań publicznych- małe granty.
V. Planowane kierunki zmian druków ofert, umów i sprawozdań oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń