Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2021 r.

Miejsce
Internet
Termin
18 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
310 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane przez nas szkolenie ma na celu wyjaśnienie czym jest właściwie zorganizowana i prowadzona kontrola zarządcza, kto za nią odpowiada, jakie są wymagane dokumenty i jakie aspekty systemu są najczęściej kontrolowane przez RIO i NIK. Podczas zajęć Wykładowca przedstawi jak realizować monitoring kontroli zarządczej oraz kto musi i jak można sporządzić oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Uczestnicy zostaną również zapoznani z procedurą określania celów i zadań jednostek, miernikami efektywności działania oraz sposobem tworzenia do wyznaczonych celów i zadań systemu zarządzania ryzykiem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy poznają:
• Dokumenty w kontroli zarządczej.
• Ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem.
• Metody nadzorowania jednostek organizacyjnych JST.
• Kontrolę zarządczą w kontekście planowanych zmian w przepisach.
• Kontrolę zarządczą a Covid-19.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp - kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym:
• Definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki.
• Wymagane uregulowania wewnętrzne.
• Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.
• Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności:
a. Za sprawy finansowe.
b. Zamówienia publiczne.
c. Rachunkowość.
kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Przykłady gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.
• Wybrane aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników w tym:
a. Wybrane czyny.
b. Wybrane aspekty prowadzonego postepowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Dokumenty w kontroli zarządczej:
• Obligatoryjne.
• Zalecane – dobra praktyka.
• Fakultatywne.
3. Monitoring kontroli zarządczej.
4. Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi JST.

• Metody bezpośredniego nadzoru.
• Pozostałe mechanizmy kontrolne stosowane w nadzorze.
• Dokumentowanie realizowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi.
5. Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej:
• Gotowe wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (w jakim zakresie może mieć ono zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego).
• Jak wypełniamy oświadczenie – co powinno, a co może zawierać.
• Kto musi, a kto może i do kiedy składać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
6. Podstawa kontroli zarządczej czyli:
• Cele strategiczne i operacyjne.
• Odpowiednie ustalenie zadań – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości).
• Osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności.
7. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej:
• Różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe.
• Główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji.
• Kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza.
• Zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami.
• Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość.
8. Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki.
• Definicja ryzyka.
• Zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji.
• Metody identyfikacji ryzyk.
• Analiza ryzyk oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu/skutku na realizację zadań.
• Właściciele ryzyk.
• Ryzyko nieodłączne i rezydualne.
• Poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego (apetyt na ryzyko).
• Reakcja na ryzyko:
• Tworzenie rejestru ryzyka – gotowe rozwiązania.
9. Kontrola zarządcza – planowane zmiany w przepisach.
10. Kontrola zarządcza, a Covid-19.
11. Kontrola zarządcza, a zmiany w przepisach w związku z Covid-19, które dotyczącą dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK – co jest kontrolowane i w jakim zakresie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Sekretarze, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 65
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do  14 czerwca 2021 r.