Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027

Miejsce
Internet
Termin
22 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
299 zł

W związku ze zbliżającą się nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą środki finansowe, jakie Polska będzie mogła uzyskać.

Ważne informacje o szkoleniu

Trwają intensywne prace nad wdrożeniem nowych dokumentów programowych w Polsce na lata 2021-2027. Na początku 2021 roku została przygotowana Umowa Partnerstwa i założenia przyszłych Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych. Zostały zdefiniowane komponenty Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym zostaną omówione akty prawne oraz główne dokumenty programowe pomocne przy planowaniu aplikowania o dofinansowanie w Nowym Okresie Programowania oraz przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. Informacje uzyskane podczas szkoleniu pomogą Państwu usystematyzować wiedzę i odpowiednio wcześnie rozpocząć stosowne przygotowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie pracowników potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają aplikować o środki UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 z aktualnym stanem aktów prawnych i dokumentów programowych na nową perspektywę.
  • Potencjalni beneficjenci zostaną przygotowani do samodzielnego składania wniosków w latach 2021-2027.
zwiń
rozwiń
Program

Sesja I. Nowa perspektywa 2021-2027

- Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020;
- Zasady programowania nowej perspektywy 2021-2027;
- Budżet UE na lata 2021-2027 – porównanie do lat 2014-2020;
- Nowy mapa kategorii regionów na lata 2021-2027;
- Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Sesja II. Akty prawne na lata 2021-2027

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
 Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na
 potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa
 Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR i FS na lata 2021 2027;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS Plus na lata 2021-2027;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących
 celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu
 Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego;
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej
 Transformacji;
- Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie
 ramy finansowe na lata 2021–2027.

Sesja III.
1. Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowana w 2021 roku

a) Cele polityki spójności i oczekiwane rezultaty w Polsce; 
b) Układ Programów Operacyjnych realizujących Umowę Partnerstwa:

- Programy Krajowe;
- Regionalne Programy Operacyjne – rola samorządów wojewódzkich w realizacji programów współfinansowanych z UE;

c) Formy wsparcia finansowego;
d) Zasady horyzontalne;
e) Zarys finansowania Programów Operacyjnych;
f) System instytucji zaangażowanych we wdrażanie Umowy Partnerstwa.

2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – plan odbudowy i zwiększenia odporności po pandemii COVID-19 – budowa potencjału na przyszłość

- Komponent a: Odporność i konkurencyjność gospodarki;
- Komponent b: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
- Komponent c: Transformacja cyfrowa;
- Komponent d: Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
- Komponent e: Zielona, inteligentna mobilność.

Sesja IV. Wymiar terytorialny wsparcia w latach 2021-2027 – udział samorządów lokalnych w realizacji programów współfinansowanych z UE:
 - Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 - Nowe instrumenty prawne przewidziane dla samorządów;
 - Instrumenty terytorialne - założenia funkcjonowania;
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
 - Inne instrumenty terytorialne;
 - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników i wolontariuszy z Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 18 letnie doświadczenie trenerskie

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 18 czerwca 2021 r.