• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zawieranie umów dzierżawy i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Umowy na drogi wewnętrzne. Wzory i przykłady

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie zawieranie umów dotyczących dróg i nieruchomości oraz przedstawienie zasad i regulacji dotyczących bezumownego korzystania z nich, co pozwoli na efektywne zarządzanie sprawami związanymi z nieruchomościami i drogami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podpisanie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości to poważny krok zarówno dla wynajmującego, jak i najemcy/dzierżawcy/użytkownika. Błędy w zawarciu umowy mogą mieć różne konsekwencje, w zależności od natury błędu oraz od obowiązujących przepisów prawnych, poczynając od nieważności umowy, poprzez odszkodowania, po kary administracyjne, dlatego tak istotna jest wiedza związana z prawem nieruchomości i umowami ich dotyczącymi.
Podczas proponowanego szkolenia:
• Przeanalizujemy zasady zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości, wyjaśnimy kwestie budzące wątpliwości oraz odpowiemy na pytania.
• Przedstawimy przepisy prawne dotyczące umów najmu i dzierżawy nieruchomości, włączając w to prawa i obowiązki stron, zasady podwyższania czynszu, procedury w przypadku naruszenia umowy.
Zagadnienia szkoleniowe zostaną omówione w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy organów kontroli oraz w sposób praktyczny na wzorach umów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z prawem nieruchomości i umowami dotyczącymi korzystania z nich.
• Poznanie poszczególnych rodzajów korzystania z nieruchomości - najem, dzierżawa, użyczenie.
• Poznanie i wyjaśnienie praktycznych problemów konstruowania postanowień umów oraz prawidłowych zasad ich realizacji w praktyce.
•   Uzyskanie odpowiedzi między innymi na pytania:
- Jakie są różnice między drogami wewnętrznymi i publicznymi?
- Jaka jest istota dzierżawy?
- Jakie są formy zawierania umów dotyczących dzierżawy?
- W jaki sposób naliczać opłaty za bezumowne użytkowanie gruntów?

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie nieruchomości w polskim prawie cywilnym, specyfika nieruchomości komunalnej.
2. Ostatnie zmiany w kodeksie cywilnym, nowe terminy przedawnienia roszczeń.
3. Drogi wewnętrzne i ich status prawny. Różnice między drogami wewnętrznymi i publicznymi.
4. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy.
5. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
• Zasady procedury wydzierżawiania gruntów:
- Regulacje ustawowe.
- Kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
- Sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
- Negocjacje i ustalanie kwoty czynszu.
- Uchwała rady gminy o zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
• Wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu. Wyłączenia.
• Wydzierżawianie dróg publicznych na zasadach art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
6. Umowa dzierżawy:
• Wady oświadczeń woli i sposoby ich unikania.
• Forma zawarcia umowy – (ustna, pisemna), ograniczenia, obligatoryjne składniki umowy, zapisy umowy korzystne dla gmin.
• Wypowiadanie umów.
• Dziedziczenie umów dzierżawy.
7. Dzierżawa czy służebność przesyłu, różnice i sytuacje uzasadniające ustanowienie służebności.
8. Dzierżawa a podatek VAT.
9. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntów.
10. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie, windykacyjne i odszkodowawcze.
11. Przykłady umów w praktyce, np. umowy w drogach wewnętrznych.
12. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Pracownicy administracji publicznej, urzędów gmin, powiatów, województw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Szkolenie przygotowane jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej, specjalizuje się w problematyce zarządzania drogami, nieruchomości, ochrony środowiska, przyrody, prawie inwestycyjnym oraz spraw cywilnych w zakresie nieruchomości i odszkodowań. Na co dzień współpracuje z zarządem dróg wojewódzkich i jednostkami gminnymi. Od 30 lat prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie postępowań administracyjnych, nieruchomości, dróg publicznych, ochrony środowiska i innych. Etatowy członek SKO w Białymstoku.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 6 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2024 r.