• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu.

Przy zgłoszeniu do 31 maja 2022 r cena za udział w szkoleniu wyniesie: 390 PLN netto/os.

Cena po 31 maja 2022 – 420 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z czasowej organizacji ruchu drogowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z organizacją czasowej organizacja ruchu. W trakcie zajęć wykładowca opiera się na przykładach praktycznych oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów czasowej organizacji ruchu. Na szkoleniu uczestnicy poznają zakres sytuacyjny właściwej kwalifikacji projektu organizacji ruchu – czasowy czy uproszczony? Wskazane zostaną przez prowadzącego kontrowersje powstających przy projektowaniu czasowej organizacji ruchu wynikające z nieścisłości przepisów regulujących zasady jej tworzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem czasowej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów czasowej organizacji ruchu).
 • Analiza konkretnych przypadków projektowania czasowej organizacji ruchu.
 • Omówienie zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.
 • Omówienie sytuacji, gdzie dopuszcza się zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.
 • Niezgodność zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu.
 • Analiza przykładów z praktyki, przypadków sądowych, formułowanie zaleceń dla zarządców dróg w zakresie odpowiedzialności zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Projektowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe:
  1. projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  2. projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  3. projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  4. projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  5. projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.
 2. Źródło i zasoby czasowych zmian w organizacji ruchu:
  1. zalecenia projektowe,
  2. wykorzystywane wzory,
  3. rozwiązania schematyczne.
 3. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:
  1.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
  3. ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  4. ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/opiniowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu.
   Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 4. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/opiniowania/ zatwierdzania CZASOWEJ organizacji ruchu:
  1. zasady stosowania znaków A – 30 z tabliczkami uzupełniającymi,
  2. zasady prowadzenia zawężeń w ciągach dróg publicznych (znaki A – 12 b/c oraz A – 30 z T – 18),
  3. wielkość i wymiary znaków w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
  4. warunki techniczne umieszczania znaków drogowych w czasowych organizacjach ruchu,
  5. czasowe oznakowanie robót na drogach gruntowych – podejście racjonalne,
  6. zasady prowadzenia objazdów znakami F – 8 i F – 9,
  7. problematyka objazdów w kontekście tonażu pojazdów poruszających się po objeździe,
  8. znaki uprzedzające o czasowych zmianach w organizacji ruchu – Jak stosować? Jak projektować? Jak zatwierdzać?
  9. zasady stosowania tabliczek uzupełniających T – 1 i T – 2 w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
  10. zasady stosowania znaku A – 14 „roboty drogowe” – problematyka realiów projektowych w kontekście obowiązujących przepisów,
  11. stosowanie zapór drogowych U – 20a, U – 20b, U – 20c i U – 20d,
  12. stosowanie taśm ostrzegawczych U – 22,
  13. stosowanie pachołków drogowych U – 23,
  14. stosowanie kładek dla pieszych U – 28,
  15. oznakowanie czasowych robót w rejonie chodników,
  16. oznakowanie czasowych robót w rejonie ścieżek rowerowych (C – 13, C – 16, C – 13/16, A – 24),
  17. dojazd pojazdów ciężkich do placu budowy (znaki B – 5 i B – 18 – kwestie tabliczek uzupełniających pod znakami) – problematyka umów z zarządcą drogi na korzystania z samochodów ciężkich pow. 3,5 tony z pasa drogowego,
  18. stosowanie znaków B – 1 w czasowej organizacji ruchu,
  19. stosowanie znaków B – 36 w czasowej organizacji ruchu.
 5. Problematyka przeznakowania w CZASOWEJ organizacji ruchu – „zasada minimalnej ingerencji” – jak rozwiązywać problemy w tym zakresie w praktyce?
 6. Psychologiczne aspekty przeznakowania robót drogowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 7. Rola organu zarządcy drogi w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.
 8. Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.
 9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 10. Zasady ochrony środowiska a czasowa organizacja ruchu – organizacja robót w rejonie drzew, krzewów i zieleńców (wymogi i aspekty praktyczne).
 11. Ilość, spójność i czytelność znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu.
 12. Rozwiązania wariantowe w czasowej organizacji ruchu.
 13. Rozwiązania etapowe w czasowej organizacji ruchu.
 14. Rozwiązywanie kolizji przy projektowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu.
 15. Mechanizmy koordynowania robót w pasie drogowym na podstawie czasowych zmian w organizacji ruchu – przykładowe rozwiązania stosowane przez organy zarządzające ruchem na drogach w Polsce.
 16. Rola osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowych w czasowej organizacji ruchu.
 17. CZASOWA organizacja ruchu a warunki decyzji lokalizacyjnej zarządcy drogi publicznej:
  1. spójność z decyzjami lokalizacyjnymi,
  2. kolizje z decyzjami lokalizacyjnymi – jak rozwiązywać? 
   Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 18. Projekty czasowej organizacji ruchu:
  1. roboty drogowe (generalne remonty, zrid, przebudowy ulic, i inne),
  2. organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (a), tymczasowe zjazdy na plac budowy (b),
  3. prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  4. remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  5. zajęcie jezdni na potrzeby umieszczenia pojazdu budowy (wywrotka, betoniarka, i inne).
  6. zajęcia miejsca postojowych i chodników (zaplecze budowy, kontenery),
  7. zamknięcie fragmentu ulicy dla ruchu publicznego,
  8. wyłączenie obszaru strefowego ulic w mieście,
  9. organizacja koncertów kameralnych w pasie drogi publicznej,
  10. organizacja jarmarku/targu w pasie drogi publicznej,
  11. organizacja wystawy w pasie drogi publicznej,
  12. organizacja pokazów filmowych w pasie drogi publicznej (wyświetlanie filmów),
  13. organizacja muzeów na otwartym powietrzu (wystawy plenarne),
  14. zajęcia miejsca postojowych, jezdni i chodników (imprezy, pojazdy reklamowe, pojazdy techniczne),
  15. zajęcia placów parkingowych (gale, wydarzenia roku, zaplecze imprezy),
  16. studia telewizyjne (relacje na żywo, wejścia reporterskie), plany i studia nagraniowe (reklamy, filmy, seriale),
  17. imprezy biegowe.
 19. Uproszczone projekty czasowej organizacji ruchu:
  1. rutynowe przycinanie drzew w ciągu drogi publicznej,
  2. sprzątanie pasa drogowego,
  3. malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego,
  4. koszenie trawy,
  5. montaż np. na długości kilkunastu kilometrów słupków kilometrowych i hektometrowych (U – 1a z U – 7 i U – 8) na poboczu,
  6. roboty gwarancyjne w ciągach dróg krajowych i ekspresowych,
  7. badania drogowe w pasie rozdziału.
   Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 20. Zasady ogólne opiniowania czasowej organizacji ruchu:
  1. kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez zarządcę drogi,
  2. kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez projektanta organizacji ruchu,
  3. kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez wykonawcę robót drogowych.
  4. termin ważności opinii do projektu czasowej organizacji ruchu.
 21. Zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych – w całości, w części, ze zmianami.
 22. Zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.
 23. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej.
 24. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.
 25. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.
 26. Zakres obowiązywania zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu.
 27. Formy wydawanych zatwierdzeń CZASOWYCH organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
 28. Dopuszczalne zmiany po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.
 29. Różnice w realizacji czasowych zmian w organizacji ruchu przy inwestycjach objętych specustawą drogową i inwestycjach w trybie ustawy Prawo Budowlane.
 30. Elementy podlegające zatwierdzeniom w czasowej organizacji ruchu:
  1. ocena wpływu na ruch drogowy,
  2. ocena ograniczania widoczności,
  3. wpływ na organizację ruchu pieszego,
  4. wpływ na organizację ruchu pojazdów.
 31. Spory w zakresie projektowanej, opiniowanej i zatwierdzanej czasowej organizacji ruchu.
 32. Dylematy w zakresie opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu – STAŁY, CZASOWY czy UPROSZCZONY?:
  1. „warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
  2. zatwierdzenie projektu „czasowego” jako projektu „stałego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
  3. zatwierdzenie projektu „uproszczonego” jako projektu „czasowego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze.
 33. Konsekwencje prawne błędnej kwalifikacji zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu:
  1. odpowiedzialność karna,
  2. odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego (pracownika organu administracji publicznej),
  3. odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
  4. odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze, projektanci organizacji ruchu, inżynierowie ruchu drogowego, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, pracownicy policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie policji - wydziały ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 31 maja 2022.
Cena po 31 maja 2022 – 420 PLN netto/os.

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu ograniczona.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia ostatecznie należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 27 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.