Projekty organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną w aspekcie bezpieczeństwa jego uczestników

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyką poruszaną podczas zajęć, jest formalno-prawne zagadnienie sterowania ruchem drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych (Dz.U.2019.2311 tj. ze zm. – zał. 3). Podczas zajęć omawiane są fundamentalne kwestie takie jak: prawidłowości wykonywania projektów organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną oraz respektowanych w praktyce projektowej zasad opiniowania i zatwierdzania tych projektów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem stałej i czasowej organizacji ruchu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe scharakteryzowanie przepisów dotyczących stosowania i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem oraz nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej oraz pozostałych przepisów techniczno-budowlanych, w tym także z uwzględnieniem przyjętych i projektowanych wzorców i standardów w drogownictwie (rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu).
• Omówienie problematyki najistotniejszych kwestii projektowych, w tym doboru odpowiednich faz sygnalizacyjnych, obliczeń i doboru końcowych wartości czasów międzyzielonych, a także możliwości optymalizacji doboru sygnałów zielonych, z uwzględnieniem warunków ruchu danego elementu sieci drogowej (przepustowości).
• Omówienie wielu przykładów praktyki projektowej.
• Możliwość uczestnictwa w dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego programów sygnalizacji świetlnej stało - i zmiennoczasowej (akomodacyjnej i acyklicznej) w projektach stałej i czasowej organizacji ruchu, w tym analiza brd i konieczności stosowania sygnalizacji na drodze.
• W trakcie zajęć pojawi się wiele odniesień do praktyki projektowej i użytkowej z bezpośrednim odniesieniem problemów i pytań uczestników zajęć.
• Omówienie kwestii wątpliwych bądź spornych w projektach lub zatwierdzonej organizacji ruchu.
• Omówienie i przedstawienie rozwiązań sytuacji problemowych uczestników zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie i rozmowa z uczestnikami.
2. Podstawy prawne projektowania sygnalizacji świetlnej.
3. Przykład prostego programu sygnalizacji i omówienie jego zawartości.
4. Sterowanie ruchem drogowym – obowiązek, konieczność czy potrzeba?
5. Organizacja (sterowanie) a zarządzanie ruchem drogowym – synteza.
6. Wpływ ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną na bezpieczeństwo jego uczestników.
7. Sprawność ruchowa skrzyżowań drogowych o ruchu sterowanym sygnalizacją świetlną.
8. Szczegółowy opis zakresu projektu organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną.
9. Dobór odpowiednich faz sygnalizacyjnych – jakie są reguły?
10. Niedopuszczalne jednoczesne zezwolenie na ruch – czy tylko zielona strzałka jest problematyczna?
11. Sygnalizator – jak, gdzie, kiedy?
12. Grupy kolizyjne i nadzorowane – czym są i jak dobierać?
13. Czasy międzyzielone – sedno bezpieczeństwa sterowania ruchem – czy to takie trudne?
14. Wymogi stawiane długością sygnałów świetlnych.
15. Program stałoczasowy, zmiennoczasowy (akomodacyjny i acykliczny) i awaryjny – formalne kwestie ich projektowania i opiniowania.
16. Programy wejściowe i wyjściowe.
17. Algorytm sterowania adaptacyjnego – tekstowy, tablicowy, blokowy.
18. Sygnalizacja wahadłowa – praktyczne problemy.
19. Przepustowość i warunki ruchu.
20. Pozostałe zagadnienia omawiane w trakcie spotkania to: zachowania transportowe użytkowników dróg, przykład sterowania skoordynowanego obszarowego, priorytety wybranych grup użytkowników, wyświetlacze czasu i prędkości).

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Organy zarządzające ruchem drogowym.
• Organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym.
• Jednostki zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
• Jednostki policji wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria ruchu drogowego, adiunkt naukowo-dydaktyczny, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, współautor raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg, projektant organizacji ruchu drogowego, członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek K-PWBRD, współpraca z KRBRD.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 559 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 13 lutego 2022 r.