• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zajęcie pasa drogowego. Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane

online

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom służb drogowych szkolenie, którego przedmiotem będzie zajęcie pasa drogowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych. Omówione zostaną konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych, zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej oraz zaprezentowane modelowe zasady zajmowania pasa drogowego. Szkolenie pomoże w prawidłowym przeprowadzeniu procedury związanej z pozyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w zależności od celu zajęcia oraz zrozumieniu procedur odwoławczych do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:

 • Nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami.
 • Umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).
 • Przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna.
 • Zajęcie pasa drogowego a organizacja ruchu drogowego, przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
 • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Decyzja na zajęcie pasa drogowego. Zasady ogólne, tryb wydawania, stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 2. Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 3. Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. Rozumienie pojęć:
  1. „rzut poziomy”,
  2. „powierzchnia reklamy”,
  3. „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.
 5. Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.
 6. Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.
 7. „Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.
 8. Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.
 9. „Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.
 10. Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).
 11. Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego.
 12. Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.
 13. Zasady wzywania do uzupełniania braków.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg publicznych, którzy wydają zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz decyzje lokalizacyjne na umieszczanie urządzeń w pasie drogi publicznej, projektanci budownictwa drogowego, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg gminnych wewnętrznych, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 kwietnia 2023 r.