Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne w świetle ustawy. Aktualny stan prawny na rok szkolny 2022/2023

Ważne informacje o szkoleniu

Osoby uczestniczące w spotkaniu utrwalą wiedzę z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, ugruntują przepisy procedury wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a także pomoże Uczestnikom m.in. w prawidłowym skonstruowaniu regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przygotuje do przyznawania tej pomocy w roku szkolnym 2022/2023. Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia dotyczące przyznawania stypendium również dla uczniów z Ukrainy. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultacji z ekspertem problematycznych kwestii oraz wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących przyznawania i udzielania pomoc materialna dla uczniów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia, z uwzględnieniem zagadnienia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy.
  • Omówienie procedury przyznawania stypendium zgodnie z zasadami KPA w tym: wniosek, regulamin oraz wymagane dokumenty.
  • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
  • Wskazanie i omówienie najczęściej pojawiających się problemów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki samorządów terytorialnych w zapewnieniu pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2022/2023 – aktualny stan prawny - zasady i kryteria udzielania dotacji z budżetu państwa dla JST na pomoc materialną dla uczniów (dotacja celowa i wkład własny).  
2. Jak ustalić i dokumentować dochód w rodzinie ucznia:
a. adresaci pomocy materialnej,
b. dochody z pracy i umowy zlecenia, dochody z rent i emerytur, dochód z gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej, dochód z prac dorywczych,
c. dochody ze świadczeń pomocy społecznej oraz inne dochody.
3. Formy stypendium.
4. Rodzaje zakupów, na które można przyznawać i wypłacać stypendia.
5. Obliczanie wysokości stypendium i okres stypendialny.
6. Wniosek - zakres i  treść wniosku.
7. Regulamin udzielania pomocy materialnej (obowiązkowa treść regulaminu).
8. Procedura przyznawania stypendium „krok po kroku” zgodnie z KPA.
9. Dokumenty – dowody w postępowaniu (spis wszystkich dokumentów).
10. Sposoby i terminy wypłaty stypendium, dokumentowanie refundacji poniesionych kosztów.  
11. Wstrzymanie lub cofnięcie prawa do stypendium, wygaśnięcie decyzji przyznającej stypendium.
12. Zasiłki szkolne i losowe - zasady przyznawania zasiłku jako pomocy doraźnej.
13. Zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
14. Szczególne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2022/2023.
15. Konsultacje indywidualne dla uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, szkół, centrów usług wspólnych i ośrodków pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie OśrodkaWrocław, ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 429 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 15 sierpnia 2022 r.