Kodeks Postępowania Administracyjnego dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO, wydawanie decyzji administracyjnych - zagadnienia praktyczne

Cele i korzyści

Przypomnienie zasad oraz poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego, wydawania decyzji administracyjnych z uwzględnieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii. Uczestnicy będą mogli ugruntować swoją wiedzę i wyjaśnić wątpliwości dotyczące m.in. w zakresie sposobu liczenia terminów, skuteczności doręczeń w kraju i za granicę, skuteczności tzw. „podwójnego awizo", możliwości wycofania przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania i jego ewentualnych skutków. Przedstawione zostaną również obowiązki organu prowadzącego postępowanie administracyjne wynikające z RODO. Omówione zostaną najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. 2020 poz. 695) / Tarcza 3.0. Zajęcia prowadzone są metodą "warsztatową". Uczestnicy rozwiązują praktyczne sytuacje przygotowane przez trenera w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych

zwiń
rozwiń
Program
 1. Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania - znaczenie pojęć w postępowaniu administracyjnym, różnice
 2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne:
  • nowe brzmienie zasady pisemności , załatwianie spraw drogą telefoniczną , za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji, jak w praktyce zrealizować nowy art. 14a: „Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów"
 3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej
 4. Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu (Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)
 5. Wyłączenie pracownika - Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji, jak liczyć stopnie pokrewieństwa i powinowactwa
 6. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych
 7. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania - forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem (analiza wyroku NSA dotyczącego interpretacji art. 64§2)
 8. Terminy w postępowaniu administracyjnym - sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto
 9. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie - przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia, wskazanie nowego terminu
 10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia - forma pouczenia
 11. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem
 12. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia - nowe wymogi co do treści obwieszczenia
 13. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności, opłaty skarbowe
 14. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów - nowe elementy, klauzula nowego zawiadomienia o możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony - praktyczna realizacja art. 10
 15. Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej
 16. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę – „podwójne awizo” - doręczanie do Państw UE i członków EOG - nowe uregulowania
 17. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego, (rozszerzona formuła pouczenia w decyzji administracyjnej), czy można się zrzec prawa do wniesienia odwołania już w dniu odbioru decyzji (analiza najnowszych orzeczeń WSA w Białymstoku i WSA w Poznaniu w związku z interpretacją ustawowego sformułowania art. 127a W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (...)"; skutek ewentualnego wycofania oświadczenia
 18. Europejska współpraca administracyjna - zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty - informacje podstawowe
 19. Tryby nadzwyczajne: umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania, wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie odwoławcze (informacje podstawowe)
 20. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119)
 21. Realizacja obowiązków wynikających z RODO w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu administracyjnym na każdym etapie, przede wszystkim osoby z niewielkim stażem w administracji, ale także osoby, które chcieliby swoją wiedzę „odświeżyć” i ugruntować

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej. Realizator wielu unijnych programów dotyczących postępowania administracyjnego. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

zwiń
rozwiń