Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w samorządzie oraz metody pracy kontrolera. Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera

Program i karta zgłoszenia

Zajęcia stacjonarne w centrum Warszawy.
6-7 czerwca 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące pracy kontrolera w tym przygotowania dokumentacji podczas kontroli wewnętrznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których zaprezentujemy niezbędny pakiet wiedzy przydatny osobom rozpoczynającym pracę w komórce kontroli, jak również osobom, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Szkolenie realizowane jest w formule dwudniowego warsztatu. Tematyka szkolenia opiera się na analizie praktycznych przypadków, omówieniu wzorów dokumentów, dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami. Zapoznamy Państwa z zagadnieniami dotyczącymi organizacji kontroli w jednostce, zasadami i etapami postępowania kontrolnego, a także zwrócimy uwagę na przygotowanie dokumentacji pokontrolnej i realizację wyników kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych.
• Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu: zasad postępowania kontrolnego; kryteriów kontroli; metod badań kontrolnych; zasad i metod doboru próby do kontroli; dowodów w postępowaniu kontrolnym oraz ich sporządzania; zasad dokonywania oceny ustalonego stanu faktycznego.
• Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia postępowań kontrolnych.
• Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
• Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu kwalifikacji kontrolera oraz dobrych praktyk stosowanych w procesie postępowania kontrolnego.
• Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej.
• Zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej w tym zawiadomień m.in. do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury, urzędu skarbowego.
• Podczas zajęć przeprowadzona zostanie analiza praktycznych przypadków oraz omówione będą wzorów dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień 
1. Organizacja i rola kontroli wewnętrznej w urzędzie/ jednostce organizacyjnej.
2. Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego - kodeks etyki kontrolera.
3. Roczny plan kontroli – zasady opracowywania.
4. Zasady postępowania kontrolnego.

• Kryteria kontroli.
• Metody badań kontrolnych.
• Mierniki w postępowaniu kontrolnym.
• Zasady dokonywania oceny.
• Zasady i metody doboru próby do kontroli.
5. Dowody w postępowaniu kontrolnym.
• Rodzaje dowodów w postępowaniu kontrolnym.
• Klasyfikacja źródeł dowodowych.
• Dowody z dokumentów.
• Dowody rzeczowe.
• Wyjaśnienia i oświadczenia.
• Wizje lokalne i oględziny.
• Biegły i jego opinia.
6. Kwalifikacje kontrolera.
7. Dobre praktyki wykorzystywane w procesie kontroli.
II dzień
1. Szczegółowe omówienie etapów postępowania kontrolnego oraz dokumentacji pokontrolnej wytwarzanej na każdym z etapów postępowania kontrolnego z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań oraz prezentacją przykładowych wzorów dokumentów.

• Planowanie kontroli - program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych.
• Wszczęcie postępowania kontrolnego.
• Czynności kontrolne i ich dokumentowanie.
• Dowody kontrolne.
• Akta kontroli.
• Projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli.
• Zastrzeżenia.
• Realizacja wyników kontroli.
a. Wystąpienie pokontrolne.
b. Informacje pokontrolne.
c. Zawiadomienia do innych organów (policja, prokuratura, urząd skarbowy, rzecznik dyscypliny finansów publicznych) wraz z prezentacją przykładowych wzorów zawiadomień.
2. Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów.
3. Standardy sprawozdawcze kontroli.
4. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Warszawa, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Cena 809,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 23 maja cena wynosi 759,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2022 r.