• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Roczny plan kontroli, planowanie kontroli w skali kwartału oraz planowanie pojedynczych zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy z kontroli wewnętrznej w jednostce

Program i karta zgłoszenia

Cena 609,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 11 września cena wynosi 559,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące rocznego planu kontroli, dedykowane przede wszystkim audytorom i kontrolerom.

Ważne informacje o szkoleniu

Planowanie w kontroli to proces logistyczny, część składowa systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w instytucji/organizacji. Odpowiednie zaplanowanie kontroli jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju instytucji i pozwala ocenić wykorzystanie zasobów firmy oraz określić czynniki ryzyka. Planowanie kontroli może przebiegać w skali makro (rocznej), kwartalnej oraz może sprowadzać się do pojedynczych zadań. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, pod czas którego kompleksowo przedstawimy zagadnienia z zakresu planowania i funkcjonowania kontroli w jednostce. Przeanalizujemy przykłady najczęściej stosowanych rodzajów rocznych planów kontroli, wskażemy metody i narzędzia wykorzystywane przy sporządzaniu planów kontroli w zależności od kontrolowanego obszaru. Dla zobrazowania problematyki omówimy przykładowe zakresy kontroli najczęściej występujące w jednostkach samorządowych oraz przy realizacji projektów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zasad opracowywania rocznych planów kontroli.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu planowania kontroli w skali rocznej, kwartalnej oraz pojedynczych zadań kontrolnych.
• Prezentacja i omówienie stosowanych w praktyce rocznych planów kontroli (przykłady).
• Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu planowania kontroli.
• Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania kontroli.
• Omówienie i przekazanie przykładowych zakresów kontroli do wykorzystania w planach kontroli m.in. dla jednostek budżetowych; placówek oświatowych; instytucji kultury; podmiotów leczniczych; beneficjentów.
• Przeprowadzenie analizy praktycznych przypadków oraz omówienie wzorów dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej.
• Wskazanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w procesie realizacji kontroli wewnętrznej.
• Udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienie wątpliwości związanych z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie w kontroli w skali makro - tworzenie okresowego (rocznego) planu kontroli.
• Podstawy rocznego planu kontroli.
- Oczekiwania i potrzeby informacyjne kierownictwa.
- Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów.
- Skargi i wnioski oraz inne sygnały o nieprawidłowościach.
- Kwoty wydatkowanych środków publicznych.
- Możliwość wystąpienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
- Możliwość wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych.
- Inne czynniki związane z kontrolą prawidłowości wydatkowania dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
- Czas, który upłynął od ostatniej kontroli w jednostce oraz tematyka ostatniej kontroli.
- Trudności oraz nieprawidłowości w realizacji zadań przez jednostkę.
- Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji wykorzystywane przy analizie ryzyka związanego z wyborem podmiotów do kontroli.
- Wybór zakresów i podmiotów do kontroli jako efekt przeprowadzonej analizy ryzyka.
- Narzędzia wykorzystywane do przeprowadzenia analizy ryzyka do planu kontroli.
• Elementy rocznego planu kontroli.
• Zasady przyjęcia rocznego planu kontroli.
2. Planowanie kontroli w skali kwartału omówienie i prezentacja praktycznych rozwiązań.
3. Planowanie kontroli w skali mikro – planowanie pojedynczego zadania kontrolnego.

• Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem zadania kontrolnego.
• Program kontroli.
• Metodyka kontroli – metody i techniki stosowane przy zbieraniu i analizie danych podczas kontroli.
• Organizacja i logistyka realizacji danego zadania kontrolnego.
• Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (charakter prawny, forma pisemna, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy).
• Zawiadomienie o kontroli (forma, termin).
4. Podsumowanie zajęć - odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler. Długoletni praktyk w zakresie planowania, organizacji i przeprowadzania kontroli oraz zarządzania komórką ds. kontroli. Długoletni trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 609,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 11 września cena wynosi 559,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września 2023 r.