Kontrola zarządcza w jst w 2022 roku

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia usystematyzujemy praktyczną wiedzę na temat efektywnej i skutecznej realizacji kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz standardami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Szkolenie wzbogacone omówieniem praktyk i dokumentacją kontroli zarządczej, do wykorzystania przez uczestników na potrzeby własnej jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego w jednostkach uczestników szkolenia w oparciu o przykłady z praktyki jst.
 • Nabycie umiejętności określania celów wraz z miernikami, konstruowania pytań
  w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania zarządzania ryzykiem jako narzędziem rozwiązywania problemów na poziomie jednostki.
 • Zapoznanie się z dokumentacją kontroli zarządczej (m.in. zarządzenia, regulaminy, instrukcje, samoocena, identyfikacja i analiza ryzyka) oraz nabycie umiejętności przełożenia przepisów oraz standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych.
 • Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymają komplet procedur, dokumentów oraz polityk, na bazie których z łatwością dostosują je do potrzeb własnej jednostki.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych w 2022 r.
 2. Regulacje prawne kontroli zarządczej - standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wytyczne ministerialne.
 3. Obszary kontroli zarządczej w świetle ustawy o finansach publicznych oraz standardów i wytycznych ministerialnych.
 4. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności mechanizmów kontroli zarządczej.
 5. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie środowiska wewnętrznego jednostki:
  • przestrzeganie wartości etycznych,
  • kompetencje zawodowe,
  • struktura organizacyjna,
  • delegowanie uprawnień.
 6. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie celów.
 7. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie zarządzania ryzykiem:
  • identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów,
  • analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia,
  • wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzyk i efektywności podejmowanych działań,
  • sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem,
  • zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.
 8. Mechanizmy kontroli zarządczej jako odpowiedź na ryzyko:
  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość,
  • sprawowanie nadzoru,
  • ciągłość działalności,
  • ochrona zasobów,
  • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji,
  • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
 9. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie informacji i komunikacji:
  • pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji,
  • komunikacja wewnętrzna,
  • komunikacja zewnętrzna.
 10. Obszary kontroli zarządczej w aspekcie monitorowania i samooceny:
  • system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań,
  • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena – warsztaty),
  • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
  • źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.
 11. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:
  • na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych),
  • na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli).
 12. Proces realizacji kontroli zarządczej:
  • obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników,
  • dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne),
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
  • sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego.
 13. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO):
  • najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej),
  • typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.
 14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
 15. Podsumowanie szkolenia i konsultacje z prelegentem.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników i kadry kierowniczej, w tym sekretarzy, skarbników, przewodniczących rady w urzędach miast, gmin, powiatów oraz urzędach marszałkowskich, pracowników zajmujących się kontrolą w samorządach, a także pracowników urzędów wojewódzkich, inspektoratów nadzoru budowlanego, inspekcji sanitarnej, inspekcji weterynaryjnej oraz zakładów ubezpieczeń społecznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce. Jest Inspektorem Ochrony Danych.. Czynny Koordynator ds. dostępności w Urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 30 maja 2022 r.