• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs specjalista ds. Kontroli wewnętrznej w instytucji

Zapraszamy Państwa na zajęcia zawierające niezbędny pakiet wiedzy dla osób rozpoczynających pracę w komórce kontroli i osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Zajęcia to analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, omówienie wzorów dokumentów, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie 3 dniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, przeprowadzenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie kontrolą wewnętrzną w jednostce. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” z zakresu zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej w organizacji. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie i udoskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu zasad funkcjonowania kontroli  wewnętrznego w organizacji;
 • Określenie podstawowych zasad praktyki kontroli wewnętrznej z perspektywy kontrolera i potrzeb organizacji;
 • Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności kontroli wewnętrznej;
 • Ocena efektywności działań kontrolnych.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 13 kwietnia 2022 r.

Moduł - Planowanie w kontroli i przygotowanie się do kontroli

 1. Ogólne informacje dotyczące postepowania kontrolnego.
 2. Zasady kontroli, rodzaje i kryteria kontroli.
 3. Kodeks etyki kontrolera, jego prawa i odpowiedzialność.
 4. Procedury kontroli (wymogi prawne, standardy, regulacje wewnętrzne).
 5. Planowanie kontroli (roczny plan kontroli) – elementy planu kontroli.
 6. Przygotowanie kontroli w tym:

a) zawiadomienie o kontroli – forma, sposób, termin,
b) upoważnienie do kontroli,
c) program kontroli,
d) analiza ryzyka,
e) cheklista (lista kontrolna).

 1. WARSZTATY: Przedstawienie założeń do przygotowania zadania domowego przez uczestników i przekazanie uczestnikom wzoru oraz danych do sporządzenia jednego z dokumentów wymienionych w pkt.6.

II Dzień 20 kwietnia 2022 r.

Moduł - Przeprowadzenie czynności kontrolnych - warsztat kontrolerski

 1. Omówienie wykonanego zadania domowego uczestników.
 2. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 3. Czynności kontrolne w tym:

a) bezpośrednie badanie na miejscu,
b) kontrola w formie zdalnej.

 1. Metodyka kontroli, w tym:

a) dobór próby do kontroli,
b) testy zgodności i wiarygodności,
c) procedury analityczne.

 1. Dowody kontrole i istotność w kontroli.
 2. Nieprawidłowości, niezgodności, błędy i uchybienia – definicja pojęć
 3. WARSZTATY: Przedstawienie założeń do przygotowania zadania domowego przez uczestników i przekazanie uczestnikom wzoru oraz danych do sporządzenia jednego z dokumentów wymienionych w pkt.4.

II Dzień 27 kwietnia 2022 r.

Moduł - Postępowanie pokontrolne i dokumentacja kontroli

 1. Omówienie wykonanego zadania domowego uczestników z poprzedniego modułu.
 2. Analiza zebranych dowodów kontroli i ustalanie stanu faktycznego oraz jego ocena – sposób ujmowania danych w protokole kontroli/informacji pokontrolnej.
 3. Przygotowanie protokołu/informacji pokontrolnej i przedstawienie jej kontrolowanemu.
 4. Prawa i obowiązki kontrolowanego w tym zastrzeżenia i odmowa podpisania protokołu.
 5. Odpowiedź kontrolowanego na zalecenia pokontrolne – i co dalej?
 6. Zawiadomienie do innych organów (policja, prokuratura, US, RZDFP).
 7. WARSZTATY: Przygotowanie informacji pokontrolnej z kontroli zamówień publicznych w jednostce – omówienie sposobu realizacji kontroli i zapisów w protokole oraz sposobu zapisów nieprawidłowości, oceny i zaleceń pokontrolnych. Praca na otwartym dokumencie udostępnionym uczestnikom na szkoleniu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów audytu i kontroli, nowo zatrudnieni na stanowisku kontrolerów/audytorów wewnętrznych, lub osoby z małym doświadczeniem chcące udoskonalić i poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kontroli wewnętrznej w różnych obszarach działalności instytucji

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie 3 dniowe odbywać się będzie 13, 20 i 27 kwietnia w godzinach 09.30-14.30

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 7 kwietnia 2022 r.