• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działalność spółki komunalnej z perspektywy oceny audytora - wnioski na przyszłość

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii kontrola i audyt, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi pod kontem audytu z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przekazanie informacji na temat oceny sposobu funkcjonowania spółek komunalnych utworzonych przez JST. Przeanalizujemy ryzyka w obszarze realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego przez utworzone spółki komunalne. Przedstawimy konkretne zagadnienia, które dotyczą obszarów realizacji zadań na poszczególnych szczeblach JST, zwracając uwagę w szczególności na odmienności w funkcjonowaniu spółki powiatowej, w tym na zagadnienia prezentacji kosztów i wyników spółki. Wyjaśnimy też jak powinien wyglądać nadzór właścicielski nad spółkami przez rady nadzorcze i organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przedstawione nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie i omówienie najważniejszych przepisów ustaw o gospodarce komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych w zakresie funkcjonowania spółki w tym omówienie specyfiki działania spółek komunalnych rozbieżności interpretacyjne a stanowiska organów kontroli.
• Poznanie różnych stanowisk w jaki sposób powinno się zrealizować podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia zgodności zadań JST z przedmiotem zadań określonych dla realizacji zadań spółki.
• Omówienie różnego rodzaju problemów w realizacji tzw. „zadań własnych” w kontekście wymogów jakie nakładają przepisy w szczególności dotyczące sposobu realizacji zadań zlecanych przez JST.
• Przedstawienia różnego rodzaju sposobów prowadzenia finansów spółki, rachunkowości, zamówień publicznych i dokumentacji w spółce.
• Omówienie problematyki regulaminu świadczenia usług komunalnych. Czy musi funkcjonować w każdej spółce komunalnej?
• Zdobycie wiedzy na temat najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w obszarze nadzoru nad spółkami komunalnymi oraz nabycie umiejętność stworzenia skutecznego systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami przez właściciela (JST) oraz radę nadzorczą: właściwa organizacja posiedzeń, regulamin rady nadzorczej, sposób działania zarządu, wymogi dokumentacyjne.
• Poznanie możliwych sposobów agregowania i przedkładania danych przez zarząd spółki w zakresie kosztów działalności spółki aby zaprezentować dane korzystne dla uzyskania określonych efektów.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne działania spółek komunalnych- rozbieżności i interpretacje:
• Ustawa o gospodarce komunalnej.
• Kodeks spółek handlowych.
• Ustawy ustrojowe JST.
2. Spółki komunalne to sposób na realizację zadań samorządu – korzyści i ryzyka:
• Zadania własne samorządu wykonywane w formie spółki komunalnej – omówienie problematyki regulaminu świadczenia usług komunalnych.
• Zadania użyteczności publicznej – zakres działania spółki obowiązkowy.
• Zadania poza sferą użyteczności publicznej- sfera działań komercyjnych – zakres, odpłatność, raportowanie.
3. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych. Czego najczęściej dotyczą?:
• Zapisy aktów założycielskich a regulacje prawne.
• Rzeczywista działalność spółki.
• Naruszenia ustawy pzp.
• Naruszenie i dławienie rozwoju konkurencji.
• Nieprawidłowości o charakterze zarządczym i organizacyjnym.
• Nieprawidłowości w zakresie zawieranych umów.
• Słabość systemów kontroli wewnętrznej? Wskazanie sposobów eliminowania słabych punktów w systemie zarządzania spółką.
• Przykłady nieprawidłowości.
4. Dokumentacja finansowa i sprawozdawcza spółek, w tym:
• Dokumentacja spółki dotycząca prowadzenia ksiąg rachunkowych i inne wymogi ustawy o rachunkowości oraz podatkowe.
• Koszty działalności spółki i ich wpływ na prezentację wyników jej działalności.
• Zagadnienia problematyczne związane z finansami i prezentacją danych ekonomiczno-finansowych spółek komunalnych. Na co zwrócić uwagę?
5. Nadzór właścicielski – cele i zadania i formy nadzoru.
• Cele nadzoru właścicielskiego, nadzór właścicielski a nadzór korporacyjny ( rada nadzorcza)
• Podmioty zobowiązane do nadzoru i kontroli spółek komunalnych – wojewoda, RIO, NIK, sąd rejestrowy.
• Zadania organu stanowiącego JST – dysponowanie danymi dla podejmowania decyzji.
• Rady nadzorcze – zadania i forma nadzoru, obowiązki, w tym indywidualna kontrola wspólnika.
6. Odpowiedzi na pytania.
7. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się sprawami spółek komunalnych.
• Pracownicy zajmujący się nadzorem nad spółkami komunalnymi.
• Członkowie rad nadzorczych spółek komunalnych.
• Audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Osoby chcące uzyskać informację na temat nadzoru i działalności spółek komunalnych każdym szczeblu JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, arbiter i obserwator z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych w tym w jednostkach kultury, ochrony zdrowia, spółek komunalnych, audytów inwestycji budowlanych oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 stycznia 2024 r.