Strategia i proces strategiczny w burzliwych czasach

Program i karta zgłoszenia

7-8 lipca 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00-15:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na dedykowane liderom samorządowym szkolenie, przedmiotem którego będzie zarządzanie strategiczne, budowanie strategii i tworzenie dokumentów strategicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych zajęciach warsztatowych, podczas których krok po kroku omówimy czym jest strategia, dlaczego jest tak istotna dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy poznają cały proces tworzenia dokumentu od decyzji o jej przygotowaniu, poprzez tworzenie zespołu, przygotowanie scenariuszy i opcji oraz włączeniu mieszkańców a kończąc na jej przyjęciu przez organ stanowiący. W trakcie zajęć poruszona zostanie kwestia strategii i jej oddziaływanie na procesy organizacyjne w urzędzie. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z możliwością budowania marki i tworzenia kapitału wizerunkowego.

Szkolenie rozpocznie się za:

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- poznanie i wejście w praktyczne stosowanie metodologii zarządzania strategicznego w czasach wzmożonej niepewności, zaburzeń i złożoności.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
- pozna etapy tworzenia dokumentu strategii,
- będzie potrafił włączyć mieszkańców w proces tworzenia dokumentu strategii,
- będzie umiał zastosować metody ewaluacji strategii,
- będzie potrafił skutecznie zarządzać kapitałem wizerunkowym,
- pozna zależności między strategią a procesami organizacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
1. Poznać i polubić strategię:

a. Co to jest strategia a czym strategia nie jest; strategie statyczne i dynamiczne.
b. 4 sfery oddziaływania/inteligencji - 4S: Sens - Społeczność - Strategia - Struktura.
c. Organizacja i otoczenie. Przyjazne prądy i fale czy wzburzone morze?
d. Kultura organizacyjna a strategia.
e. Wyzwania a zmiana – poziom inteligencji organizacyjnej; analiza pola sił.
f. S x 3: Przywództwo – Zespół – Doradcy.
g. S x 4: Kontekst: tożsamość, wartości – Treść: cele i droga – Realizacja: w drodze – Nauka: mądrość.
h. S x 5: Kadry - Koncentracja - Korelacja - Komunikacja – Kojarzenie.
2. Proces strategiczny:
a. Decyzja o opracowaniu strategii rozwoju.
b. Rola radnych - uchwała w sprawie strategii, udziału społecznego.
c. Wewnętrzna analiza przywództwa, powołanie zespołu - osoby, role, kompetencje, doproszenie doradców - osoby, role, kompetencje.
d. Budowanie funkcjonalnego zespołu (sztabowego): zaufanie, konstruktywny (czasem twardy) dialog, zaangażowanie, branie odpowiedzialności, dbałość o wyniki.
e. Odpowiedź na pytanie: komu strategia ma służyć? komu ma służyć proces strategiczny? kto ma być zadowolony? – jaki produkt, rezultat, oddziaływanie?
f. Wstępna ocena sytuacji - gdzie jesteśmy, wizja, tożsamość, wartości, misja.
g. Określenie celów i kierunków.
h. Diagnoza jako funkcja celów: potencjały, wyzwania, przewagi.
i. Scenariusze i opcje.
j. Modele funkcjonalno-przestrzenne: strategia a przestrzeń.
k. System realizacji strategii.
l. Ewaluacja uprzedzająca - ex-ante.
m. Włączanie mieszkańców - badania społeczne i strategie komunikacji.
n. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy.
DZIEŃ II
3. Strategia a procesy organizacyjne - realizacja i uczenie się:

a. Ustawienie procesów kluczowych strategicznie.
b. Procesy kluczowe a „generałowie” w zespole sztabowym.
c. Procesy kluczowe a zasoby (aktywa) strategiczne.
d. Modele działania dla przedsięwzięć.
e. Monitoring i ewaluacja - 4 perspektywy oceny, karta wyników.
f. Elastyczność i aktualizacja.
4. Strategia marki - budowanie marki, kapitału wizerunkowego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji – Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, zastępcy, Sekretarze, Skarbnicy, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy oraz osoby, które mogą znaleźć się w zespołach przygotowujących dokumenty strategiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Konsultant, trener i mentor w obszarze rządzenia publicznego, projektów systemowych, strategii, komunikacji, uczenia się i innowacji. Współpracuje z kierownictwem urzędów i przedsiębiorstw. Doradca Związku Miast Polskich, pomaga w tworzeniu Programów Rozwoju Lokalnego i Programów Rozwoju Instytucjonalnego dla miast znajdujących się w kryzysie rozwojowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Zajęcia odbędą się w ibis Warszawa Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa
Cena 1299,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 6 czerwca cena wynosi 1199,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Nocleg: dodatkowo płatny 310zł/pok. 1os lub 340 zł/pok. 2 os.
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.