• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowsze regulacje prawne mające wpływ na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przedstawimy pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy nie uiścili II raty opłaty do 31 maja 2023 r. bądź w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwoleń, trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jak też kontroli funkcjonowania zezwoleń. Omówimy między innymi.
• Ustawę z dnia 26.01.2023 o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.
• II ratę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu i naruszenie jej terminu - jak skutecznie stosować wszystkie przepisy prawa mające zastosowanie przy wydawaniu i funkcjonowaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeanalizowanie potrzebnych przepisów i ich zastosowania w praktyce.
• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści obecnie obowiązujących przepisów ustaw „okołoalkoholowych” (m.in. Ustawy o likwidowaniu zbędnych barier administracyjnych i prawnych, ustawy covidowej, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych) w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, szczególnie od początku 2023r.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe i rozwiązywanie bieżących problemów.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, niezbędne wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Najnowsze zmiany w kpa. Jak stosować w praktyce urzędniczej?:
• Ostateczność decyzji administracyjnych wydawanych przez organ I instancji.
• Złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania/zażalenia w nowej formule.
2. Zezwolenia na wyprzedaż - jednorazowe zbycie zinwentaryzowanych zapasów alkoholu na nowych zasadach,
3. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty II raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni:

• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty?
• Wszczęcie postępowanie - forma.
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości. Od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty?
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania - jak prawidłowo obliczyć należną opłatę?
• Jak określić datę stwierdzenia wygaśnięcie zezwolenia i ustalić okres karencji?
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem obliczyć i wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia?
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
4. Zwrot opłaty za niewykorzystane zezwolenie - najnowsze orzecznictwo NSA i WSA:
• Zwrot na wniosek czy z urzędu - najnowsze zalecenia RIO.
• Procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej.
5. Ogólne zasady wydawania zezwoleń:
• Tytuł prawny do lokalu. Jakie dokumenty?
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie sanepidu.
• Treść wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Winiarze, pszczelarze, sadownicy - nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Producent wina jako hurtownik.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów. Opłata skarbowa?
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 kpa.
• Kiedy trzeba stosować art. 10 i 79a kpa?
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak poprawnie ustalić w decyzji termin ważności zezwolenia?
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Ponaglenie - procedura organu,
6. Zezwolenia jednorazowe i kateringowe w sezonie letnim 2023:
• Czy organ może czy musi wydać zezwolenie?
• Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
• Zakaz spożywania napojów alkoholowych a wydanie zezwolenia jednorazowego.
• Czy organ zezwalający może ustalić warunki korzystania z zezwolenia jednorazowego na festynie?
• Kiedy i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe, kateringowe - sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, fryzjerzy itp.
• Jak wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej?
7. Zmiana zezwolenia:
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców. Kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia - zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego, zmiana adresu , nazwiska, nazwy lokalu lub firmy?
8. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Z jaką datą należy stwierdzić wygaśnięcie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy?
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy. Wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wydanie lub wygaszenie zezwolenia?
9. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu - m.in. dowóz alkoholu, sprzedaż przez Internet - dopuszczalna czy nie?
• Zakaz reklamy alkoholu w punktach sprzedaży - postępowanie organu.
10. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu w 2023 roku, w tym oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu za 2022 rok:
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli. Urząd czy siedziba przedsiębiorcy ?
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.
11. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodków szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadza wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w formie szkoleń zamkniętych. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2023 r.