Formalno-prawne zasady funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będą Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zadań Gminnych Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowaniem wniosków o zezwolenia i kontrolę punktów sprzedaży alkoholu. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie schematu postępowania z osobami zgłoszonymi do komisji oraz badanie przesłanek do sądowego leczenia odwykowego. Rola komisji w postępowaniu przed sądem.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania należącego do gmin.
 • Omówienie zasad pracy GKRPA w okresie pandemii koronawirusa oraz nowelizacje ustawy, w tym ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. ustawy o małpkach).
 • Omówienie ustawy dot. pomocy w roku 2021 dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Poznanie zasad działania gminnych komisji, w tym kwestii przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych: ustawa o wychowaniu a trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy podjęte na podstawie ustawy, przepisy wewnętrzne.
 2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego: kto może zgłosić sprawę o leczenie odwykowe, schematy postępowania z osobą, wobec której istnieje podejrzenie uzależnienia, zasady proceduralne, współpraca z biegłymi sądowymi, koszty.
 3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku leczenia przeciwalkoholowego: badanie przesłanek, procedura sądowa, rola komisji w postępowaniu sądowym i sądowym wykonawczym.
 4. Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
 5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO;
 6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
 7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne: powoływanie komisji, regulaminy, formy wynagradzania.
 8. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw – praca gkrpa w czasie epidemii, kolejne wersje „tarczy antykryzysowych” i ich wpływ na pracę gkrpa i urzędów, „ustawa o małpkach”.
 9. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – krótki opis procedury administracyjnej.
 10. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń – badanie zasad usytuowania, współpraca z urzędem gminy, przygotowywanie postanowień komisji.
 11. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w świetle nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców.
 12. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów współpracujących z komisjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 21 października 2021 r.