Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów? Wszystkie ustawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu i ich prawidłowe stosowanie w codziennej praktyce urzędnika

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Łodzi.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których przeanalizujemy i kompleksowo omówimy najnowsze zamiany ustawy o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi obowiązujące od od 1 września 2022 r. Przeanalizujemy przepisy z zakresu pełnej procedury wydawania, wygaszania, zmian zezwoleń, szczególnie w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej i niepoinformowania o tym, trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ustaw covidowych, i wielu innych zagadnień. Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki i wyczerpujący pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy mają obowiązek wniesienia III raty opłaty, poznają też konsekwencje upływu terminu opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla organu i przedsiębiorcy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie aktualnych regulacji prawnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów ustaw dotyczących wydawania /wygaszania/ zmiany zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
• Omówienie wszystkich aspektów stosowania przepisów ustawy w praktyce urzędnika.
• Wskazanie metod ułatwiających pracę bieżącą urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Zaprezentowanie aktualnej interpretacji treści przepisów obecnie obowiązujących (m.in. covidowych, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Przedstawienie bądź pogłębienie zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Uczestnicy otrzymają wyciągi z obowiązujących przepisów koniecznych w bieżącej pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Najnowsze zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na wyprzedaż.
2. Wpływ projektowanych zmian kodeksu pracy
na funkcjonowanie przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe.
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a wydatkowanie dochodów gminy z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych.
• Czy Obywatelowi Ukrainy można wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
• Zasady przeznaczania funduszu „korkowego” na pomoc Ukraińcom.
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich - nowe zapisy i ich znaczenie dla ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…)
5. Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich:

• Definicje drobnego producenta wina i innych przedsiębiorców (sadownika, pszczelarza) na podstawie przepisów ustawy winiarskiej.
• Producent wina jako hurtownik.
• Dokumenty „winiarzy” składane do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób ich oceny przez organ zezwalający.
• Zasady wydawania zezwoleń producentom wina.
• Jak kontrolować nowe rodzaje zezwoleń?
6. Skutki prawne braku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2022 roku:
• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
• Brak opłaty III raty w terminie. Kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę.
• Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości. Od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty.
7. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty III raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – procedura krok po kroku:
• Wszczęcie postępowania – forma i skuteczność.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
• Prawidłowe ustalenie okresu 6-miesięcznej karencji.
• Sposoby naliczenia zaległych należności i ich skuteczna egzekucja.
• Czynności organu zezwalającego przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
8. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń:
• Kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy, rezygnacji z zezwolenia, wygaśnięciu cofnięciu zezwolenia, itp.
• Sposób załatwienia wniosku przedsiębiorcy o zwrot opłaty.
9. Zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego w aspekcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - które przepisy ustawy COVIDOWEJ obowiązują?
• Przedłużenie zezwolenia przez dodatkowy okres 6 miesięcy.

- Jakie czynności wykonuje przedsiębiorca, a jakie organ zezwalający.
- Kwestia wpisania nowego terminu zezwolenia do CEIDG.
- Zasady zakupu alkoholu w hurtowni w trakcie przedłużenia zezwolenia.
- Czy zarządca sukcesyjny może przedłużyć zezwolenie?
• Instytucja przywrócenia terminu.
• Inne zasady stosowania art.10 Kpa.

10. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 i 2023 roku:
• Jak i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe, kateringowe – sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, fryzjerzy, itp.
• Ocena prawidłowości tytułu prawnego do lokalu - winiarze, współwłasność.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie sanepidu.
• Ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?)
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 kpa.
• Jak poprawnie stosować art. 10 i 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Oględziny a kontrola w terenie – udział przedsiębiorcy.
11. Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
• Termin i forma, zastosowanie do postanowień komisji.
• skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
12. Zmiana treści zezwolenia. Kiedy jest konieczna?
• Przekształcenia przedsiębiorców. Co z zezwoleniem?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców-kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia?
13. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu - w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu:
• Kontrola w czasie epidemii – zasady i ograniczenia.
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli, metody i zakres badania dokumentów finansowych.
14. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Poprawny termin wygaszenia zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
15. Cofnięcie zezwolenia:
• Dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych. Można czy nie?
• Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia.
• Przepisy covidowe jako przesłanka do cofnięcia zezwolenia.
• Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodków szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadza wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w formie szkoleń zamkniętych. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.
Cena 509,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 25 października cena wynosi 459,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 listopada 2022 r.