Jak skutecznie stosować obowiązujące przepisy dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? III rata opłaty i naruszenie je terminu

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną zagadnienia z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż. Przeanalizujemy wszystkie potrzebne przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Omówimy najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi od 7 marca 2022 r. – prawo i praktyka oraz przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (…) dotyczące wydatkowania opłat za korzystanie z zezwoleń. Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą wnieść III ratę opłaty. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści przepisów obecnie obowiązujących m.in. covidowych, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Ułatwienie pracy bieżącej w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe i rozwiązywanie bieżących problemów.
• Uczestnicy otrzymają wyciągi obowiązujących przepisów koniecznych w bieżącej pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wpływ najnowszej nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wydatkowanie dochodów gminy z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych - zasady przeznaczania funduszu „korkowego” na pomoc Ukraińcom.
2. Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych od 7 marca 2022r. do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podst. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich:

• Definicje drobnego producenta wina i innych przedsiębiorców (sadownika, pszczelarza) na podstawie przepisów ustawy winiarskiej.
• Producent wina jako hurtownik.
• Dokumenty „winiarzy” składane do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób ich oceny przez organ zezwalający.
• Zasady wydawania zezwoleń producentom wina.
• Jak kontrolować nowe rodzaje zezwoleń?
3. Skutki prawne braku wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 30 września oraz do 30 października 2022 roku:
• Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
• Brak opłaty III raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę.
• Rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu- jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę?
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty.
4. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty III raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni – procedura krok po kroku:
• Wszczęcie postępowania – forma i skuteczność.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
• Prawidłowe ustalenie okresu 6-miesięcznej karencji.
• Sposoby naliczenia zaległych należności i ich skuteczna egzekucja.
• Czynności organu zezwalającego przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
5. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń:
• Kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy, rezygnacji z zezwolenia, wygaśnięciu cofnięciu zezwolenia, itp.
• Sposób załatwienia wniosku przedsiębiorcy o zwrot opłaty.
6. Zmiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego w aspekcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - które przepisy ustawy COVIDOWEJ obowiązują?
• Przedłużenie zezwolenia przez dodatkowy okres 6 miesięcy.
- Jakie czynności wykonuje przedsiębiorca, a jakie organ zezwalający.
- Kwestia wpisania nowego terminu zezwolenia do CEIDG.
- Zasady zakupu alkoholu w hurtowni w trakcie przedłużenia zezwolenia.
- Czy zarządca sukcesyjny może przedłużyć zezwolenie?
• Instytucja przywrócenia terminu.
• Inne zasady stosowania art.10 Kpa.

7. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku:
• Jak i komu można wydawać zezwolenia jednorazowe i kateringowe?
• Ocena prawidłowości tytułu prawnego do lokalu - winiarze, współwłasność.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie sanepidu.
• Ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?)
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 kpa.
• Jak poprawnie stosować art. 10 i 79a kpa?
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia?
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu.
• Przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy.
• Rozprawa administracyjna- kiedy musi być przeprowadzona?
8. Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
• Termin i forma, zastosowanie do postanowień komisji.
• Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
9. Zmiana treści zezwolenia – kiedy jest konieczna?
• Przekształcenia przedsiębiorców - co z zezwoleniem?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców - kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia?
10. KONTROLA punktów sprzedaży alkoholu w 2022 roku, w tym w zakresie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu:
• Kontrola w czasie epidemii – zasady i ograniczenia.
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa?
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.
11. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Poprawny termin wygaszenia zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
12. Cofnięcie zezwolenia:
• Dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych – można czy nie?
• Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia.
• Przepisy covidowe jako przesłanka do cofnięcia zezwolenia.
• Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujący jak i doświadczeni urzędnicy, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. profilaktyki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w FRDL oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadzono wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 września 2022 r.