• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków w zakresie CEIDG

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące CEiDG i kontroli wojewody w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego webinarium prowadzący-praktyk przedstawi i omówi zagadnienia podlegające ocenie wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i archiwizacji wniosków. Ekspert przedstawi uczestnikom występujące nieprawidłowości, a także omówi dobre praktyki pojawiające się podczas działań kontrolnych wojewody w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki szkoleniu uczestnik uniknie błędów, zwiększy szanse na pozytywne wyniki ewentualnej kontroli, a także podniesie jakość wykonywanych obowiązków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków o wpis do CEIDG,
  • poznanie najistotniejszych oraz najczęściej stwierdzanych w wyniku kontroli wojewody nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia,
  • poznanie mechanizmów przyczyniających się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań (dobre praktyki),
  • zdobycie umiejętności przydatnych w trakcie postępowania kontrolnego wojewody,
  • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia i nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się tymi samymi zadaniami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Przegląd zagadnień sprawdzanych i ocenianych przez kontrolerów:
1. Przygotowanie organizacyjne do wykonywania kontrolowanych zadań.
2. Przyjmowanie, przekształcanie i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG:
a. formy składania wniosków;
b. potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy oraz faktu przyjęcia wniosków;
c. weryfikacja poprawności wniosków, braki formalne, wzywanie do uzupełnienia lub skorygowania wniosku (w tym studia przypadków - rozwiązanie z wykładowcą zadania oraz sporządzenie wezwania, przydatnego w trakcie codziennej pracy);
d. przekształcanie wniosków na postać elektroniczną;
e. terminowość przesyłania wniosków do systemu CEIDG;
f. zasady archiwizacji wniosków;
II. Najistotniejsze oraz najczęściej stwierdzane w wyniku kontroli nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia. Omówienie oraz dyskusja.
III. Przebieg kontroli – najważniejsze informacje oraz praktyczne wskazówki przydatne w trakcie kontroli, przeprowadzanej w urzędzie gminy/miasta przez pracowników urzędu wojewódzkiego:

1. Czynniki wpływające na zakwalifikowanie jednostki do kontroli (kontrole planowane i doraźne);
2. Przygotowanie się do kontroli (zawiadomienie o kontroli, kompletowanie dokumentacji, sporządzanie zestawień, udzielanie informacji przedkontrolnych na żądanie organu kontroli);
3. Rozpoczęcie czynności kontrolnych, prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolera, sposób postępowania w zakresie realizacji żądań kontrolera, składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień;
4. Korzystanie ze środków odwoławczych (przedmiot zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz tryb ich składania);
5. Realizacja zaleceń pokontrolnych (sposoby wzmocnienia kontroli funkcjonalnej).
IV. Dobre praktyki oraz mechanizmy przyczyniające się do prawidłowego wykonywania kontrolowanych zadań. 
V. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony praktyk, kontroler pracujący w latach 2010 – 2017 w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów specjalizujący się w kontrolach obszaru, będącego przedmiotem szkolenia, skuteczny trener, pasjonat kontroli oraz nauczania, a w wolnych chwilach pszczelarstwa. Wykładowca wysoko oceniany przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 maja 2023 r.