• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Warsztaty praktyczne

Program i karta zgłoszenia

6 i 7 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00 każdego dnia.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyk

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym stacjonarnym szkoleniu, podczas którego, omówione zostaną zagadnienia z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenie na sprzedaż. Przeanalizujemy wszystkie potrzebne przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Omówimy najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi od 7 marca 2022 r. – prawo i praktyka oraz przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (…) dotyczące wydatkowania opłat za korzystanie z zezwoleń. Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą wnieść III ratę opłaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści przepisów obecnie obowiązujących m.in. covidowych, ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Ułatwienie pracy bieżącej w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe i rozwiązywanie bieżących problemów.
• Uczestnicy otrzymają wyciągi obowiązujących przepisów koniecznych w bieżącej pracy urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skutki prawne naruszenia terminu wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń:
• Termin wniesienia 30% opłaty, Jak poprawnie ustalić terminowość wniesienia opłaty.
• Brak opłaty raty w terminie,opłata wniesiona w niepełnej wysokości, rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu.
• WARSZTATY PRAKTYCZNE dotyczące prawidłowości sposobów obliczania należnych opłat w różnych sytuacjach faktycznych.
2. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku:
• Wszczęcie postępowania – forma.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
• Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia.
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
3. Jak prawidłowo zastosować przepisy KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
• Ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania.
• Kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów. Czy pobierać opłatę skarbową?
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem.
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia.
• Istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym.
4. Proces opiniowania lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu w myśl obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i kpa:
• Forma przekazania dokumentów komisji przez organ zezwalający i ich treść.
• Termin wydawania opinii, jej składniki i forma – prawidłowe wydanie, podpisanie i doręczenie postanowienia.
• Zasady przeprowadzania oględzin, sposób oceny lub mierzenia odległości punktów sprzedaży od obiektów chronionych.
• Kwalifikacja obiektów kultu religijnego i innych obiektów chronionych.
• Współdziałanie organu zezwalającego i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - instytucja „posiedzenia w trybie współdziałania”.
5. Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obecnym stanie prawnym przy obowiązku limitowania zezwoleń:
• Ocena prawidłowości tytułu prawnego do lokalu - winiarze, współwłasność.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu.
• Ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów. Opłata skarbowa?
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 kpa.
• Jak poprawnie stosować art. 10 i 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia. Aspekty praktyczne i prawne.
• Procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia.
• Awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu.
• Przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy.
• Rozprawa administracyjna- kiedy musi być przeprowadzona?
• Nowe kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniach łącznych.
• Możliwość uchwalenia ograniczenia godzin sprzedaży. Jak z niej skorzystać, wpływ na funkcjonowanie zezwoleń?
• Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym i jego znaczenie dla zezwoleń będących w obrocie prawnym.
• Jak wydawać zezwolenia jednorazowe na festynach?
• Jak ustalić miejsce przeznaczone do spożycia alkoholu.
• Jak ustalić prawidłową treść zezwolenia.
• Zezwolenia jednorazowe i kateringowe. Ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia.
• Decyzja czy zezwolenie. Prawidłowa nazwa i treść aktu. Nowe pouczenie.
• Jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.
• Imprezy masowe- jakie zezwolenie wydać.
• Zwrot opłat za niewykorzystane zezwolenie. Najnowsze orzecznictwo.
• Sprzedaż alkoholu przez Internet. Dylematy prawne.
6. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
• Termin i forma zrzeczenia się.
• Stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień.
7. Obowiązki organu przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa – WARSZTATY PRAKTYCZNE.
• Ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia. Możliwości odstąpienia od obowiązku zawiadomienia o kontroli.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli
• Miejsce kontroli. Urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
• Okazanie książki kontroli.
• Zakaz ponownej kontroli.
• Skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego.
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych. Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu: rodzaje żądanych dokumentów, forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu.
• Najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na kontrole oświadczeń.
8. Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
• Poprawny termin wygaszenia zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
9. Bezczynność organu opiniującego i przewlekłość postępowania- instytucja ponaglenia:
• Zasady przedłużania terminu wydania opinii.
• Pojęcia bezczynności i przewlekłości.
• Procedura rozpoznania ponaglenia.
10. Zakres kontroli oraz uprawnienia gminnych komisji do kontrolowania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w terenie:
• Kontrola przestrzegania ustawowych zasad reklamy alkoholu.
• Sprzedaż alkoholu nieletnim, nietrzeźwym. Ocena stanu nietrzeźwości, sprzedaż na kredyt i pod zastaw. WARSZTATY PRAKTYCZNE.
• Badanie tytułów prawnych do korzystania z lokali, stanowiących punkty sprzedaży.
• Sprawdzanie prawidłowości zaopatrywania się przez przedsiębiorców w napoje alkoholowe u przedsiębiorców posiadających zezwolenia hurtowe.
• Kontrola przestrzegania obowiązku wykonywania działalności przez przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu.
• Badanie zasadności funkcjonowania zezwolenia w aspekcie spełnienia zasad usytuowania w trakcie trwania zezwolenia.
• Kontrola sposobu wydzielenia stoisk z alkoholem w sklepach.
11. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Poprawny termin wygaszenia zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy. Wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wygaszenie zezwolenia?
12. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych. Można czy nie?
• Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia.
• Przepisy covidowe jako przesłanka do cofnięcia zezwolenia.
• Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu. Postępowanie organu.

13. Problem skarg mieszkańców na działalność punktów sprzedaży alkoholu – prawidłowe formy reakcji organu zezwalającego, komisji i radnych:
• Zasady usytuowania punków sprzedaży. Prawidłowa treść uchwał.
• Bezwzględne i czasowe zakazy sprzedaży alkoholu jako lokalne strategie ograniczania dostępności alkoholu. Możliwości prawne i ustalanie obszarów chronionych.
14. Wpływ ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wydatkowanie dochodów gminy z tytułu korzystania z zezwoleń alkoholowych.
• Zasady przeznaczania funduszu „korkowego” na pomoc Ukraińcom.
15. Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych od 7 marca 2022r. do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podst. ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich:
• Definicje drobnego producenta wina i innych przedsiębiorców (sadownika, pszczelarza) na podstawie przepisów ustawy winiarskiej.
• Producent wina jako hurtownik.
• Dokumenty „winiarzy” składane do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób ich oceny przez organ zezwalający.
• Zasady wydawania zezwoleń producentom wina.
• Jak kontrolować nowe rodzaje zezwoleń?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujący jak i doświadczeni urzędnicy, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. profilaktyki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek SKO w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w FRDL oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadzono wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Warszawa, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Cena 759,00 zł netto PLN w przypadku zgłoszenia do 22 września. Cena po 22 września wynosi 809,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 października 2022 r.