Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych do 31 stycznia 2022 roku a covid- 19 – jak prawidłowo zastosować sankcje ustawowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas, których omówione zostaną zagadnienia z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w okresie epidemii. Przeanalizujemy wszystkie potrzebne przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się też, jak postępować w przypadku śmierci przedsiębiorcy - co z zezwoleniem w aspekcie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym? Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży i wnieść opłaty do 31 stycznia 2022 r. bądź w ciągu następnych 30 dni, pełnej procedury wydawania, wygaszania zezwoleń w czasie epidemii, szczególnie w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej np. w 2021 r. i niepoinformowania o tym, trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów o zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Ułatwienie bieżącej pracy urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących

w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.

  • Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe.
  • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
  • Aktualna interpretacja treści przepisów obecnie obowiązujących (m.in. covidowych, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców)

w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

  • Pogłębienie bądź przedstawienie zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne w formie wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 1 stycznia i 7 marca 2022r.

- nowe zasady konstruowania programów profilaktyki,

- zmiany w wydawaniu zezwoleń producentom wina,

- zaopatrywanie się w alkohol u producentów wina w aspekcie warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

2. Skutki prawne braku wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2022 r.:

 - obowiązki organu - polityka informacyjna po upływie terminu wniesienia I raty,

- brak opłaty I raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, procedura 30 %,

- rezygnacja z zezwolenia w trakcie terminu wnoszenia opłat - jak prawidłowo obliczyć należną opłatę.

-opłata wniesiona w niepełnej wysokości – od których zezwoleń obliczyć 30% opłaty,

3. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni - krok po kroku:

- wszczęcie postępowania – forma, czynności organu w trakcie postępowania,

- z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia, prawidłowe ustalenie okresu karencji,

- sposoby naliczenia zaległych należności i ich wyegzekwowanie po wygaszeniu zezwolenia,

- działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego,

- uchybienie terminu do wniesienia I raty opłaty w epidemii – zapisy Tarczy 6 a regulacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jak je pogodzić i stosować?

4. Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń:

 -czy możliwe jest umorzenie lub zwolnienie z raty opłaty w 2022 roku?

- kwestia zwrotu opłaty po śmierci przedsiębiorcy,

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych prowadzi wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte). W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl 
do 
9 luty 2022 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.